You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok37

 

 

 
Prostorni plan uređenja Grada Korčule

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Korčule, br. 2/03.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.a. Infrastrukturni sustav - Promet - cestovni, pomorski, zračni
KP 2.b. Infrastrukturni sustav - Pošta i telekomunikacije
KP 2.c. Infrastrukturni sustav - Elektroenergetika
KP 2.d. Infrastrukturni sustav - Vodnogospodarstveni sustav - Vodoopskrba
KP 2.e. Infrastrukturni sustav - Vodnogospodarstveni sustav - Odvodnja otpadnih voda, te obrada, skladištenje i odlaganje otpada
KP 3.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Prirodno nasljeđe
KP 3.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Kulturna dobra
KP 3.c.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti ograničenja i posebne namjene
KP 3.c.2. vjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Pregled planova nižeg reda
KP 3.d. Gospodarske šume
KP 4a-0 GP naselja - Pregledni list
KP 4a-1 GP Čara
KP 4a-2 GP Pupnatska Luka
KP 4a-3 GP Pupnat
KP 4a-4 GP Račišće, Kneža
KP 4a-5 GP Žrnovska Banja, Vrbovica
KP 4a-6 GP Žrnovo
KP 4a-7 GP Rasohatica
KP 4a-8 GP Uvala Bačva i Smokova
KP 4a-9 GP Badija, Vrnik
KP 4a-10 GP Korčula
KP 4a-11 GP Sv. Ilija i Sv. Jakov

KP 4a-12 GP Majsan, Stupe, Gojak

 

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login