You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok56

 

 

 
Prostorni plan uređenja Općine Dubrovačko primorje

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 6/07.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2. Infrastrukturni i komunalni sustavi

KP 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

KP 4.1. GP Imotica

KP 4.2. GP Malostonski zaljev

KP 4.3. GP Imotica, Štedrica

KP 4.4. GP Topolo, Stupa zapad

KP 4.5. GP Stupa, Ošlje

KP 4.6. GP Ošlje - istok

KP 4.7. GP Milkovići

KP 4.8. GP Trnovica - zapad

KP 4.9. GP Trnovica

KP 4.10. GP Malostonski zaljev - zapad, Planikovac

KP 4.11. GP Malostonski zaljev - istok

KP 4.12. GP Bistrina

KP 4.13. GP Rudine

KP 4.14. GP Smokovljani

KP 4.15. GP Smokovljani, Visočani

KP 4.16. GP Točionik

KP 4.17. GP Čepikuće - sjever

KP 4.18. GP Rudine - zapad

KP 4.19. GP Visočani - jug

KP 4.20. GP Lisac, Podimoć

KP 4.21. GP Čepikuće, Podgora, Podimoć

KP 4.22. GP Doli - zapad

KP 4.23. GP Đonta Doli, Uvala Doli

KP 4.24. GP Podimoć, Gospodarska zona Rudine

KP 4.25. GP Mravinca

KP 4.26. GP Mravinca, Trnova

KP 4.27. GP Neprobić

KP 4.28. GP Stonski zaljev

KP 4.29. GP Trisestrice

KP 4.30. GP Smokvina

KP 4.31. GP Banići, Krućica

KP 4.32. GP Banići, Krućica, Osmine, Slano

KP 4.33. GP Slano

KP 4.34. GP list br. 34

KP 4.35. GP Banja

KP 4.36. GP Slano, Majkovi, Ratac

KP 4.37. GP Majkovi

KP 4.38. GP Mravinjac (Grad Dubrovnik)

KP 4.39. GP Ratac

KP 4.40. GP Veliki Žali

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login