You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok75

 

 
Prostorni plana uređenja općine Lastovo

Tekstualni dio:

Grafički dio:
KP 1a. Korištenje i namjena površina - Prostori/površine za razvoj i uređenje
KP 1b. Korištenje i namjena površina - Promet
KP 2a. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije
KP 2b. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - Elektroenergetika
KP 2c. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Korištenje voda
KP 2d. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda - Obrada, skladištenje i odlaganje otpada
KP 3a1. Uvjeti korištenje i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna baština i ekološka mreža Hrvatske
KP 3a2. Uvjeti korištenje i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Graditeljska baština
KP 3b. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju
KP 3c. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
KP 4a. Građevinska područja - naselja Pasadur/Prehodišća
KP 4b. Građevinska područja - naselje Lastovo/Sv. Mihovil/Lučica/Zaklopatica
KP 4c. Građevinska područja - naselje Ubli
KP 4d. Građevinska područja - naselje Skrivena Luka

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login