You are here >   dokumenti_201-300 > dok207

 

 

 
UPU Cavtat sa Zvekovicom

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Konavle, br. 04/14.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
0. Korištenje i namjena površina – Postojeće stanje
1. Korištenje i namjena površina – Korištenje i namjena površina
2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – Elektroenergetika i telekomunikacije
2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav – vodoopskrba
2.4. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda
3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Prirodna baština i krajobraz
3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Graditeljska baština – Arheološka baština
3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Graditeljska baština – Kulturna baština

3.4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju
, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, Područja primjene planskih mjera zaštite
3.5. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Oblici korištenja
4. Načini i uvjeti gradnje – način gradnje

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login