You are here >   dokumenti_3 > dok272

 

 

 
Javna rasprava o Prijedlozima IDPPUG DUBROVNIK, IDGUP DUBROVNIK i IDDPU STAMBENOG NASELJA "SOLITUDO"

IDPPUG DUBROVNIK
Tekstualni dio:
Objava javne rasprave
Obrazloženje
Sažetak za javnost

Grafički dio:
4.2. Građevinska područja naselja - Dubrovnik


IDGUP DUBROVNIK
Tekstualni dio:
Objava javne rasprave
Odredbe za provođenje
Obrazloženje
Sažetak za javnost

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena prostora
2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Promet
3.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Telekomunikacije
3.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav
3.4. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Korištenje voda

3.5. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih (fekalnih) voda - Obrada, skladištenje i odlaganje otpada

3.6.
Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih (oborinskih) voda
4.5. Uvjeti za uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Oblici korištenja i način gradnje - Urbana pravila
4.6. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite


IDDPU STAMBENOG NASELJA "SOLITUDO"
Tekstualni dio:
Objava javne rasprave
Odredbe za provođenje
Obrazloženje
Sažetak za javnost

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena prostora
2. Prometna mreža i presjeci prometnica
2.a. Elektronička komunikacijska mreža i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroenergija
2.b. Elektronička komunikacijska mreža - Vodoopskrba i odvodnja
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
4. Uvjeti gradnje
4.a. Plan parcelacije
4.b. Presjeci
5. Plan hortikulturnog uređenja

<natrag

 

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login