You are here >   NOVOSTI > nov20200626

 

 

 
Prijedlog CIDPPUG Ploča 

Tekstualni dio:
Odluka o izradi - Službeni glasnik, br. 05/18.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje
Obavijest o Javnoj raspravi

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Infrastrukturni sustavi – Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi – Pošta i elektroničke telekomunikacije
2.3. Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav
2.4.1. Infrastrukturni sustavi – Vodoopskrba
2.4.2. Infrastrukturni sustavi – Odvodnja otpadnih voda
3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
4.3. Građevinska područja naselja - Komin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijedlog UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Ušće T3

Tekstualni dio:
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Infrastrukturni sustavi – Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi –
Elektroenergetika i telekomunikacije
2.3. Infrastrukturni sustavi –
Vodoopskrba i odvodnja
3.1. Infrastrukturni sustavi – Arheološka baština
3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
– Prirodna baština
3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
površina – Ekološka mreža RH (Natura 2000)
3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
površina – Staništa
3.5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – Krajobraz
3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – Vode i more
3.7. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – Područja posdebnih mjera uređenja i zaštite
4.1. Način i uvjeti gradnje - Oblici korištenja
4.2.
Način i uvjeti gradnje - Način gradnje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strateška studija utjecaja na okoliš CIDPPUG Grada Ploča i
UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Ušće T3

- SPUO CIDPPUG Grada Ploča i UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Ušće T3
-
SPUO CIDPPUG Grada Ploča i UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Ušće T3 - netehnički sažetak

 

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login