Search
Djelatnost (Zakon o prostornom uređenju, "Narodne novine", broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
 1. Djelatnost zavoda za prostorno uređenje županije, obuhvaća osobito:

  1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine
  2. izradu izvješća o stanju u prostoru,
  3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru njegovih ovlasti,
  4. pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja
  5. pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i
  6. druge poslove u skladu s ovim Zakonom i Statutom Zavoda.

 2. Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i općine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan. 
Ustroj

Za obavljanje djelatnosti Zavoda ustrojene su dvije unutarnje ustrojstvene jedinice:

 • Odsjek za prostorno uređenje,
 • Odsjek za stratešku infrastrukturu i razvoj

U Odsjeku za prostorno uređenje obavljaju se stručni poslovi izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine, izrade izvješća o stanju u prostoru županije, pripreme polazišta za izradu odnosno za stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, izrade mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izrade prostornih planova uređenja velikog grada, grada odnosno općine i urbanističkih planova uređenja te obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja.
U Odsjeku za stratešku infrastrukturu i razvoj obavljaju se stručni poslovi u izradi dokumenata prostornih uređenja iz djelokruga rada Odsjeka (promet, energetika, vode i more) te drugih razvojnih projekata od interesa za županiju.

Dokumenti

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije osnovan je kao javna ustanova, a osnivač mu je Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik DNŽ“, broj 02/08., 04/14., 06/14. i 17/21.). Zavod je registriran Rješenjem Trgovačkog suda od 27. siječnja 2022. godine i njegov osnovni akt je Statut („Službeni glasnik DNŽ“, br. 02/22.) od 28. ožujka 2022. godine.

Prostorno planiranje je skup različitih aktivnosti koje treba provoditi sustavno i kontinuirano i koje mora predstavljati sastavni dio gospodarskih i društvenih aktivnosti.

Reafirmaciju prostornog planiranja, urbanizma i regionalnog planiranja treba provesti na način da se respektira pojedinačni interes, ali da se naglase i utvrde standardi od općeg i zajedničkog interesa. Odluke treba donositi na temelju znanstvenih istraživanja i logike struke, uvažavajući prostor kao ograničeni i nepopravljiv resurs.

Zavod treba postati prepoznatljiva stručna institucija kako u regiji tako i u Hrvatskoj najvećim dijelom usmjerena prema prostornom uređenju koja bi u interesu županije trebala osmišljavati dugoročno korištenje i zaštitu prostora.

Zavod je 09. listopada 2017. godine, dobio Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, tj. suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ("Narodne novine" br. 136/15.).

Svake godine Zavod izrađuje dokumente koje Upravno vijeće dostavlja Županu:

Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu možete podnijeti službenicima za informiranje Zavoda za prostorno uređenje DNŽ Stjepku Kovačiću, dipl.ing.građ. te Barbari Savin, dipl.ing.arh. 

Natječaji

Nema natječaja