You are here >   PP NP Mljet

 

Prostorni plan Nacionalnog parka Mljet

Na temelju članka 86. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi Odluku o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet.

 

Terenski rad i prikupljanje podataka u sklopu izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet

U provedenom terenskom radu 10. veljače 2022.g. djelatnici Zavoda za prostorno uređenje; Hrvoje Glavor, Nikola Karaman i Iva Knego Šoletić, snimili su fotografije visoke rezolucije izgradnje građevinskih područja u Nacionalnom parku Mljet u svrhu izrade Prostornog plana.  >opširnije...

 

Teren NP Mljet

Dana 11. rujna 2020. na terenskom radu provedeno je snimanje dronom građevinskih područja naselja Polače i Soline u NP Mljet za potrebe izrade PP NP Mljet. Već je na prethodnom terenu izvršeno snimanje naselja Pomena i Goveđari, a ovaj put je izrađena radna ortofoto podloga preciznosti 3,5cm/px za naselje Soline te 4,07cm/px za naselje Polače.  >opširnije...

 

Podloge državne geodetske uprave

U rujnu 2020. zatraženi su podaci Državne geodetske uprave koja je iste dostavila u listopadu 2020. Zatražen je digitalni katastarski plan s pripadajućim knjižnim dijelom u gml, shp i dwg formatu. Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji sadrži podatke o brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica, granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama, kućnim brojevima zgrada i nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju)>opširnije...

 

Razvoj kataloškog lista za GP NP Mljet

Od veljače 2020. Zavod je krenuo u pripremne radnje za izradu Plana u očekivanju dogovorenih podloga i studija potrebnih za izradu Plana. Pokazalo se potrebnim, sukladno prethodno izrađenoj Stručno-analitičkoj podlozi koju je izradio Zavod, detaljno analizirati i dijelove unutar građevnih područja Parka kao što je to učinjeno i za dijelove izvan građevnog područja>opširnije...

 

Digitalizacija akata za građenje i unošenje u ISPU sustav

Tijekom 2020. djelatnici Zavoda za prostorno uređenje unose izdana Rješenja o izvedenom stanju u ISPU sustav. Veliki broj Rješenja o izvedenom stanju iz razdoblja od 2011. do 2014. godine nije bio unesen u cijelosti niti georeferenciran te je za potrebe analitike stanja u prostoru građevinskih područja NP Mljet bilo potrebno unijeti te podatke u ISPU sustav. Rješenja o izvedenom stanju iz perioda 2011. do 2014. godine nisu bila unesena jer je ISPU sustav uspostavljen 2014. godine.  >opširnije...

 

Sastanak za potrebe izrade PP NP Mljet u Zagrebu

Dana 24. siječnja 2020. održan je sastanak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u svezi izrade Prirodoslovne podloge za Nacionalni park Mljet, a za potrebe izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet. Sastanku su prisustvovali uz predstavnike Zavoda za prostorni razvoj i Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije predstavnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Mljet.  >opširnije...

 

Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet

Na temelju članka 86. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) ministar graditeljstva i prostornog uređenja donio je Odluku o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet.  >opširnije...

   Login