RAZVOJ KATALOŠKOG LISTA ZA GP NP MLJET

Od veljače 2020. Zavod je krenuo u pripremne radnje za izradu Plana u očekivanju dogovorenih podloga i studija potrebnih za izradu Plana. 

Pokazalo se potrebnim, sukladno prethodno izrađenoj Stručno-analitičkoj podlozi koju je izradio Zavod, detaljno analizirati i dijelove unutar građevnih područja Parka kao što je to učinjeno i za dijelove izvan građevnog područja. Stoga Zavod za prostorno uređenje iz Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju DNŽ preuzima i kontinuirano obrađuje građevinske i lokacijske dozvole, rješenja o izvedenom stanju itd. s područja Nacionalnog parka Mljet koje se skeniraju zajedno s priloženim elaboratima i pohranjuju u digitalnom obliku za daljnju obradu.

Svi pripremni radovi unošenja i georeferenciranja Rješenja o izvedenom stanju te digitaliziranja akata prostornog uređenja s područja NP Mljet služe za analitiku građevina u građevinskim područjima naselja Parka za što su izrađena dva radna kataloška lista koji prethode terenskom radu:

- Kataloški list GP pojedinog naselja

- Kataloški list pojedinog sklopa unutar GP naselja, koji opet unutar sebe sadrži analizu svakog
        pojedinog objekta tog sklopa.

Kataloški listovi su u fazi testiranja, pune se podatcima iz digitaliziranih rješenja i dozvola, te su u procesu simuliranja i testiranja na web platformi aplikacije koja je u izradi, kako bi se u konačnici prilikom pretraživanja mogli pregledati svi uneseni podatci na jednom mjestu unutar GIS preglednika.

Kataloški list GP pojedinog naselja

<natrag...

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login