Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Na temelju članka 86. stavak 3. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 13. sjednici, održanoj 13. studenoga 2019.g., donijela je Odluku o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

Prostorni plan Nacionalnog parka Mljet

Na temelju članka 86. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) ministar graditeljstva i prostornog uređenja donio je Odluku o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet>opširnije...

(IV.) Izmjene i dopune prostornog plana DNŽ

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13.) i članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 6. sjednici, održanoj 4. srpnja 2014. i 11. sjednici, održanoj 3. srpnja 2015. godine, donijela je Odluku o izradi (IV. IDPPDNŽ)>opširnije...

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik
Županijska lučka uprava raspisuje, a Društvo arhitekata Dubrovnik provodi urbanističko-arhitektonski Natječaj za izradu idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik. Cilj provedbe javnog natječaja je ispitati prostorne potencijale prostora Ponte i Ribarnice za gospodarsku djelatnost te ponuditi kvalitetno idejno rješenje. Potrebno je sagledati mogućnosti gospodarskog korištenja prostora trgova, uskladiti korištenje prostora s potrebama Županijske lučke uprave, građana, turista i gospodarstvenika te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak u javnom gradskom prostoru Gradske luke.  >opširnije...

Stručna analitika za prostorne planove posebnih obilježja - Mljet i Lastovo

Na zahjtev Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, Zavodi izrađuju Stručno-analitičke poslove za prostorne planove posebnih obilježja. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je stručnu podlogu za Park prirode Lastovsko otočje i Nacionalni park Mljet.  >opširnije...

IDPPUG Ploče

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (,,Narodne novine", broj: 76/07 i
38/09) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča br. 14/09) Gradsko vijeće Grada
Ploča na 19. sjednici održanoj 29. prosinca 2010. godine donijelo je Odluku o izradi IDPPUG Ploča
.  

IDPPUG Dubrovnik, IDGUP Dubrovnik te IDDPU stambenog naselja Solitudo

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17) te članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni Glasnik Grada Dubrovnika" br. 4/09., 06/10., 03/11., 14/12., 05/13., 06/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 18. sjednici održanoj 10. prosinca 2018.g., donijelo je Odluku o donošenju IDPPUG Dubrovnik, IDGUP Dubrovnik te IDDPU stambenog naselja Solitudo.

IDPPUG Dubrovnika i IDGUP Dubrovnika - Shell

Na temelju članka 86., 87., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.-pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14.sjednici održanoj 6.srpnja 2018.g. donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IDPPUG Dubrovnika i IDGUP Dubrovnika - Shell.

   Login