You are here >   PROJEKTI

 

(IV.) Izmjene i dopune prostornog plana DNŽ

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13.) i članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10., 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 6. sjednici, održanoj 4. srpnja 2014. i 11. sjednici, održanoj 3. srpnja 2015. godine, donijela je Odluku o izradi (IV. IDPPDNŽ)>opširnije...

 

Stručna analitika za prostorne planove posebnih obilježja - Mljet i Lastovo

Na zahjtev Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, Zavodi izrađuju Stručno-analitičke poslove za prostorne planove posebnih obilježja. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je stručnu podlogu za Park prirode Lastovsko otočje i Nacionalni park Mljet.  >opširnije...

 

IDPPUG Ploče

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (,,Narodne novine", broj: 76/07 i
38/09) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča br. 14/09) Gradsko vijeće Grada
Ploča na 19. sjednici održanoj 29. prosinca 2010. godine donijelo je Odluku o izradi IDPPUG Ploča
.  

 

IDPPUG Dubrovnik, IDGUP Dubrovnik te IDDPU stambenog naselja Solitudo

Na osnovu članaka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.) te članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni Glasnik Grada Dubrovnika" br. 4/09., 06/10., 03/11., 14/12., 05/13., 06/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 12/15. - Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 23. sjednici održanoj 29. i 30. rujna i 3. i 5. listopada 2016., donijelo je Odluku o izradi IDPPUG Dubrovnik, IDGUP Dubrovnik te IDDPU stambenog naselja Solitudo.

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login