You are here >   STRUČNE PODLOGE

 

Glavni plan razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija, Strateška procjena utjecaja Plana na okoliš i Procjena utjecaja Plana na kulturnu baštinu za znamenitosti svjetske baštine (HIA) 

Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Sl.gl. Dubrovačko-neretvanske županije, br. 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 2. sjednici, održanoj 25. rujna 2017.g., donijela je Zaključak o prihvaćanju Glavnog plana razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja Plana/Programa na okoliš>opširnije...

 

Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije

Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Sl.g. Dubrovačko-neretvanske županije, br. 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijeska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 15. sjednici, održanoj 19. ožujka 2017. godine, donijela je Odluku o donošenju Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije. >opširnije...

 

Rudarsko geološka osnova/studija Dubrovačko-neretvanske županije

Rudarsko-geološku osnovu/studiju DNŽ, naručenu u svrhu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ, izradio je Hrvatski geološki institut iz Zagreba. Osnova/studija je definirala potencijalnost prostora Županije za istraživanje i eksploataciju prvenstveno arhitektonsko-građevnog kamena i tehničko-građevnog kamena, prijedlog gospodarenja, te način sanacije tijekom korištenja i nakon zatvaranja eksploatacijskih polja, odnosno uređenja prenamjenom napuštenih polja. Rezultati osnove/studije ugrađeni su u IDPPDNŽ.  >opširnije...

 

Prirodoslovna podloga Dubrovačko-neretvanske županije

Prirodoslovnu podlogu DNŽ, naručenu u svrhu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ, izradio je Državni zavod za zaštitu prirode iz Zagreba. Osnovni cilj Podloge je bilo stvaranje pretpostavke za gospodarski razvoj Županije temeljen na principima održivog razvoja.U studiji je dat naglasak na stanje i vrednovanje prirode s razlozima ugroženosti s obzirom na PPDNŽ, gdje se analizom prirodnog potencijala županije pokušao dobiti temelj turističke atrakcijske osnove te utvrditi potreba revizije postojećih i planiranih gospodarskih zona. >opširnije...

 

Stručna ekspertiza gospodarskog razvitka Dubrovačko-neretvanske županije

Stručnu ekspertizu gospodarskog razvitka DNŽ s naglaskom na turizam, naručenu u svrhu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ, izradila je grupa autora pod vodstvom tvrtke URBING d.o.o. Zagreb. Ekspertiza je uz ugostiteljsko-turističku djelatnost obradila i industrijsko-prometnu i trgovačko-uslužnu djelatnost, te poljoprivredu, akvakulturu i marikulturu. Osnovni cilj Ekspertize je bilo stvaranje pretpostavke za gospodarski razvoj Županije temeljen na principima održivog razvoja. >opširnije...

 


Studija prometnog sustava Dubrovačko-neretvanske županije

"Studiju prometnog sustava DNŽ" naručenu u svrhu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ izradio je Građevinski  fakultet Sveučilišta u Zargebu. U studiji izađena je ekspertiza glavnih cestovnih koridora Županije koja se temelji na prometnom modelu koji sadrži model ponude (mreže), model prometne potražnje (volumena putovanja po mreži) te model učinaka prometnog sustava   >opširnije...

 

 

Studija zaštite voda i mora Dubrovačko-neretvanske županije

"Studija zaštite voda i mora Dubrovačko - neretvanske županije
Hrvatske vode Zagreb, "Hidroprojekt-ing" d.o.o Zagreb, srpanj 2008.

 >opširnije...

 

Meteorološka podloga

Studija “Meteorološka podloga za potrebe Procjene ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Dubrovačko-neretvanske županije" izrađena je u rujnu 2006. godine u Odjelu klimatoloških istraživanja i primijenjene klimatologije i Odjelu istraživanja i modeliranja atmosferskih procesa Službe za meteorološka istraživanja i razvoj Državnog hidrometeorološkog zavoda Zagreb na osnovi zahtjeva Državne uprave za zaštitu i spašavanje. >opširnije...

 

Studija vizualnih utjecaja novog sportsko-rekreacijskog centra i ostale gradnje na prostor i ukupnu sliku grada Dubrovnika

Ovu studiju naručio je Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije kako bi se, uz poštivanje grada Dubrovnika kao prepoznatljivog imdža, odnosno njegove osobne karte, dobili uvjeti uređenja prostora Sportsko-rekreacijskog centra i ostalih sadržaja na platou Srđa. >opširnije...

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login