Search

NOVOSTI 2021. godine

ARHIVA NOVOSTI 2021. godine. 

Donesene III. IDUPU naselja Duba

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, br. 04/09 i Općinski glasnik, br. 01/13, 01/18 i 01/21.) Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj IV. sjednici održanoj 20. prosinca 2021.g. donijelo je Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Duba.  >opširnije...

Odluka o izradi IDDPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika", broj 02/21) po prethodno pribavljenom mišljenju Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove KLASA:351-01/21-01/73, URBROJ:2117/1-09/2-21-06 od 10. studenoga 2021.g., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 01. prosinca 2021.g., donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje".  >opširnije...

Odluka o dopuni Odluke o donošenju IDUPU "Gruški akvatorij"
Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika“, br. 2/21), a u skladu s uputom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, KLASA:040-02/210-01/353 URBROJ:531-07-01-01/04-21-2 od 28. listopada 2021.g., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 01. prosinca 2021. donijelo je Odluku o dopuni Odluke o donošenju IDUPU "Gruški akvatorij".  >opširnije...

Odluka o izradi UPU "Gradsko groblje sv. Ivana Nepomuka"

Na temelju članka 86. i članka 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 36. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik, 1/21), Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj IV. sjednici održanoj dana 11. studenog 2021. godine donijelo je Odluku o izradi UPU "Gradsko groblje sv. Ivana Nepomuka".  >opširnije...

Odluka o izradi UPU poslovne zone Dubravica

Na temelju članka 86. i članka 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 36. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik, 1/21), Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj IV. sjednici održanoj dana 11. studenog 2021. godine donijelo je Odluku o izradi UPU poslovne zone Dubravica.  >opširnije...

Radionica u svrhu promocije i informiranja dionika o rezultatima projekta CHANGE WE CARE

Dana 26. studenoga 2021. g. s početkom u 9:00 sati, u velikoj dvorani Gradske vijećnice u gradu Opuzenu, održana je radionica u svrhu promocije i informiranja dionika o rezultatima projekta CHANGE WE CARE (Climate cHallenges on coastal and transitional changing arEas: WEaving a Cross-Project Adriatic Response) koji obuhvaća usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Na predstavljanju projekta bili su predstavnici Zavoda: Daniel Jokić i Nikola Karaman.  >opširnije...

Donesene VI.IDPPUO Slivno

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, 4/09 i Općinski glasnik, 1/13, 1/18 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj III. sjednici održanoj 22. listopada 2021. godine donijelo je Odluku o donošenju VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Slivno.  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu IV. IDPPUG Opuzen

Grad Opuzen objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IV.IDPPUG Opuzen koja će trajati od 15.studenog do 23.studenog 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela, u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomoslava 1. Javno izlaganje održati će se 22.studenog 2021.g. u Gradskoj Vijećnici, U Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1, s početkom u 12:00 sati.

Sastanak u Zagrebu Zavoda i tvrtke ASK Atelier

Dana 9. studenog 2021.g. u prostorijama tvrtke ASK Atelier u Zagrebu, održan je stručni sastanak predstavnika Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i izrađivača Studije Integralna zaštita i revitalizacija povijesnih naselja u krajolicima otoka Korčule i Mljeta u cilju izrade Regionalnog akcijskog plana razvoja cjelogodišnjeg održivog i odgovornog turizma mediteranskih otočnih destinacija na projektu "WINTER MED".  >opširnije...

Dani arhitekata 5.4 / PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA

Hrvatska komora arhitekata je skupom posvećenom prostornom planiranju obilježila Svjetski dan urbanizma, inicijativu kojom se od 1949. godine nastoji povećati javno i profesionalno zanimanje za teme planiranja prostora. Svjetski dan urbanizma obilježava se 8. studenoga u brojnim državama svijeta promoviranjem uloge prostornog planiranja u stvaranju skladnih prostora i zajednica.  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Župa dubrovačka

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDPPUO Župa dubrovačka koja će trajati 30 dana, od 01.studenoga do 01.prosinca 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini. Javno izlaganje održati će se 05.studenoga 2021.g. u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini, s početkom u 12:00 sati.

Odluka o izradi IDPPUO Janjina

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.), te članka 30. Statuta Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 6/13., 11/18., 7/20. i 4/21.), Općinsko vijeće Općine Janjina na 21. sjednici, održanoj telefonskim putem 13. travnja 2021. godine, donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina.  >opširnije...

Dani hrvatskog turizma

U organizaciji Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore 28. i 29. listopada 2021.g. u hotelu Sheraton u Srebrenom, Župa dubrovačka, održao se tradicionalni susret turističkih djelatnika te svih dionika u turističkom sustavu Republike Hrvatske – “Dani hrvatskog turizma”.  >opširnije...

Sastanak predstavnika Ministarstva turizma i sporta, RRA DUNEA-e i Zavoda

MTIS provodi EU projekt Interreg Mediterranean INHERIT, a DUNEA EU projekt Interreg Mediterranean WINTER MED. U svrhu prezentacije rezultata i upoznavanje kao dionika u procesu prostornog planiranja, dana 28. listopada 2021.g. u Zavodu upriličen je sastanak Zavoda, RRA DUNEA-e s predstavnicama provoditelja projekta iz Ministarstva turizma i sporta iz Zagreba.  >opširnije...

Terenski obilazak klastera Korčula i Klastera Mljet u sklopu izrade Studije Integralna zaštita i revitalizacija povijesnih naselja u krajolicima otoka Korčule i Mljeta u cilju izrade Regionalnog akcijskog plana razvoja cjelogodišnjeg održivog i odgovornog turizma mediteranskih otočnih destinacija na projektu "WINTER MED"
U okviru provedbe projekta WINTER MED, od 18. listopada do 22./24. listopada 2021. godine organiziran je terenski obilazak otoka Korčule i Mljeta u cilju prikupljanja podataka za izradu naručene studije u okviru projekta WINTER MED.  >opširnije...

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU naselja Blace

Općina Slivno objavljuje Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDUPU naselja Blace koja će trajati od 25.listopada do 04.studenog 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 13:00 sati u prostorijama upravnog odjela, u Općini Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen. Javno izlaganje održati će se 25.listopada 2021.g. u prostoriji Općinske vijećnice, U Općini Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen, s početkom u 11:30 sati.

Odluka o izradi IV. IDPPUG Opuzen

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Opuzena Na temelju statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13, Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena broj: 2/18 i 2/21, 3/21 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Opuzena na IV. sjednici održanoj 01. rujna 2021. godine donijelo je Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena.  >opširnije...

Odluka o izradi IDUPU Naselja Saplunara
Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 37. stavak 1. točke 16. i 23. Statuta Općine Mljet (Sl.gl. Općine Mljet 2/21 i 5/21– ispr.), po prethodno pribavljenom mišljenju o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove DNŽ (Klasa: 351-01/19-01/83; Urbroj: 2117/1-09/2-21-16 od 16. lipnja 2021.g.) i Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš IDUPU naselja Saplunara (Klasa: 351-02/01-19-01/06; Urbroj: 2117-03/02-21-LD-22 od 17. lipnja 2021.g.), Općinsko vijeće Općine Mljet je na 5. sjednici održanoj 28. rujna 2021. godine donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara.  >opširnije...

Donesen UPU "Gruški akvatorij" - Pročišćeni tekst i grafika

Na temelju Zaključka o davanju ovlaštenja Odboru za Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika za utvrđivanje pročišćenih tekstova akata Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika (''Službeni glasnik Grada Dubrovnika'', broj 5/97.), Odbor za Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 25. kolovoza 2021., utvrdio je pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“.  >opširnije...

Donesen UPU "Jakljan"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 2/21.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 3. sjednici održanoj 30. kolovoza 2021., donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Jakljan".  >opširnije...

Transnacionalna radionica "Mediteranski otoci prema provedbi transnacionalnog održivog cjelogodišnjeg turizma" u okviru projekta WINTER MED

U okviru provedbe projekta WINTER MED, 06. listopada 2021.godine u Poreču održana je transnacionalna radionica razmjena politika pod nazivom "Mediteranski otoci prema provedbi transnacionalnog održivog cjelogodišnjeg turizma" na kojoj je uz Regionalnu agenciju DUNEU, partnera na projektu sudjelovao i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.  >opširnije...

XVII. Internacionalni Kongres o suhozidima – Konavle 2021
Zavod za prostorno uređenje DNŽ sudjelovao je s plakatom i kratkom prezentacijom na XVII. Internacionalnom kongresu i popratnoj radionici na temu suhozida koji je organiziran pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija RH. Kongres se održao na lokacijama u općini Konavle te Cavtatu u periodu od 27. rujna do 03. listopada 2021.g. Tema su bile “Perspektive suhozida: izazovi nakon upisa na Popis UNESCO-a”. Djelatnici Zavoda; Nikola Karaman i Iva Knego Šoletić, su predstavili plakat u kojem se posebni fokus usmjerio na istraženu suhozidnu izgradnju i baštinu teritorija Nacionalnog parka Mljet istraženu u Stručno analitičkim poslovima u sklopu pripremnih radova za izradu prostornog plana Nacionalnog parka Mljet koje je izradio Zavod.  >opširnije...

Donesen UPU "Komolac"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 3. sjednici, održanoj 30. kolovoza 2021.g., donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Komolac".  >opširnije...

11. Susret Jadranskih Zavoda za prostorno uređenje, 30.09.-01.10.2021.g.

U Rijeci, 30.rujna do 01.listopada 2021.g., održan je 11. susret jadranskih Zavoda za prostorno uređenje u organizaciji Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. 
Svrha susreta bila je jačanje suradnje županijskih zavoda za prostorno uređenje u promišljanjima i stručnim rješenjima na pitanja različite problematike s kojima se susreću u obavljanju djelatnosti prostornog uređenja, osobito u dijelu koji je specifičan za obalni prostor>opširnije...

Predstavljanje projekta INTERREG Italija – Hrvatska Adriaclim

Dana 27.rujna 2021.g. s početkom u 9:00 sati, u Stonu održan je info dan predstavljanja EU projekta Adriaclim u suradnji Dubrovačko-neretvanske županije i Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Adriaclim je projekt u unutar programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska, a obuhvaća teme zaštite morskog okoliša i održivog razvoja, s posebnim fakusom na klimatske promjene i razvoja planova prilagodbe.  >opširnije...

Predstavljanje projekta INTERREG Italija – Hrvatska CASCADE

Dana 22. rujna 2021. godine s početkom u 9.30 sati u Hotelu Narona u Metkoviću, u suradnji Dubrovačko-neretvanske županije i Instituta za oceanografiju i ribarstvo, predstavljen je projekt CASCADE. CASCADE je projekt u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska te obuhvaća teme zaštite morskog okoliša i održivog razvoja, s posebnim fokusom očuvanja i obnove ekosustava.  >opširnije...

Međunarodni stučni seminar u Dubrovniku

Dana 17. rujna 2021.g. u Dubrovniku – dvorana Akademis „Academija“, u organizaciji Hrvatskog inženjerskog saveza i Društva građevinskih inženjera Zagreb održan je međunarodni stručni seminar na temu „Obnova zgrada nakon potresa i Jadransko-jonski koridor”. Sljedeći dan je organiziran posjet gradilištu pristupnih cesta mostu Pelješac na dionici Brijesta - Sparagovići, uz stručno vodstvo nadzornih inženjera Hrvatskih cesta i voditelja radova tvrtke Strabag.  >opširnije...

ZZPUDNŽ na participativnoj radionica u sklopu projekta Change We Care

Participativna radionica provodi se u sklopu projekta Change We Care koji potiče usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama. Jedan od ciljeva projekta je i izrada planova prilagodbe na klimatske promjene pri čemu važan korak u izradi plana predstavlja prikupljanje informacija od strane lokalnog stanovništva putem participativnih radionica.

Odabran izrađivač Elaborata na projektu WINTERMED

Dana 15. srpnja 2021.g. donesena je Odluka o odabiru ponude u sklopu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti usluge izrade elaborata integralne zaštite i revitalizacije povijesnih naselja u krajolicima otoka Korčule i Mljeta na projektu „WINTERMED". U prostorijama DUNEA-e, 17. rujna 2021.g. održan je radni sastanak RRA DUNEA-e, ZZPUDNŽ, ASK Atelier i IPU.  >opširnije...

Odluka o izradi II.IDDPU II. faze poslovne zone Opuzen

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te članka 34. Statuta Grada Opuzena (Sl.gl. Grada Opuzena, br. 03/13. i 02/18.), Gradsko vijeće Grada Opuzena na 34. sjednici, održanoj 24. ožujka 2021. godine donijelo je Odluku o izradi II.IDDPU II. faze poslovne zone Opuzen>opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Župa dubrovačka

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDPPUO Župa dubrovačka koja će trajati 30 dana, od 04.listopada do 02.studenoga 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini. Javno izlaganje održati će se 08.listopada 2021.g. u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini, s početkom u 10:00 sati.

Javna rasprava o Prijedlogu III. IDUPU naselja Duba

Općina Slivno objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana III. IDUPU naselja Duba koja će trajati od 09.rujna do 17.rujna 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 12:00 sati u prostorijama upravnog odjela, u Općini Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen. Javno izlaganje održati će se 13.rujna 2021.g. u prostoriji Općinske vijećnice, U Općini Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen, s početkom u 14:00 sati.

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU naselja Blace

Općina Slivno objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDUPU naselja Blace koja će trajati od 09.rujna do 17.rujna 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 12:00 sati u prostorijama upravnog odjela, u Općini Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen. Javno izlaganje održati će se 13.rujna 2021.g. u prostoriji Općinske vijećnice, U Općini Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen, s početkom u 13:00 sati.

Donesene II. CIDPPUG Ploče

Na temelju članka 109.-112. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09,03/12, 01/13, 03/17, 01/18 i 05/20), Gradsko vijeće Grada Ploča na 2. sjednici održanoj 17.lipnja.2021. godine, donijelo je Odluku o donošenju II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ploče>opširnije...

Odluka o izradi UPU dijela naselja Vid

Na temelju članka 86. i članka 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 36. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik, 1/21), Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj II. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine donijelo je Odluku o izradi UPU dijela naselja Vid.  >opširnije...

Javna rasprava UPU "Pržine 2" i stavljanje izvan snage DPU "Stambeno-poslovni kompleks i Pastoralni centar Pržine"
Grad metković objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana UPU "Pržine 2" i stavljanje izvan snage DPU "Stambeno-poslovni kompleks i Pastoralni centar Pržine" koja će trajati 30 dana, od 15.srpnja do 13.kolovoza 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 11:00 sati i od 13:00 do 14:00 u zgradi gradske uprave Grada Metkovića, II. kat, u ulici Stjepana Radića br. 1 u Metkoviću. Javno izlaganje održati će se 30.srpnja 2021.g. u dvorani Galerija GKS u ulici Stjepana Radića u Metkoviću, s početkom u 10:00 sati.

Druga radionica projekta Winter Med
30. lipnja 2021. godine u sklopu projekta Interreg MED WINTER MED organizirana je 2. radionica transnacionalne razmjene dobrih praksi i politika pod naslovom „Turističko poduzetništvo i destinacije posvećena transverzalnoj održivosti“.Radionica je omogućila sudionicima - oko 60 predstavnika turističkog poduzetništva, destinacijskih menadžera, lokalnih, regionalnih i europskih kreatora politika da se upoznaju sa dobrim praksama i glavnim izazovima vezanim za održivi razvoj turizma na otocima i obalnim odredištima.Rezultati rasprave koristit će partnerima konzorcija projekta za dovršenje njihovih nacrta Regionalnih akcijskih planova o održivom turizmu.  >opširnije...

Donesen IDPPUO Zažablje

Na temelju članaka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 28. Statuta Općine Zažablje (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 06/13.), Općinsko vijeće Općine Zažablje na 17. sjednici, održanoj 16. veljače 2021. godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zažablje.  >opširnije...

Donesen PPUG Dubrovnik - Pročišćeni tekst i grafika

Na temelju Zaključka o davanju ovlaštenja Odboru za Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika za utvrđivanje pročišćenih tekstova akata Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika (''Službeni glasnik Grada Dubrovnika'', broj 5/97.), Odbor za Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 13. travnja 2021., utvrdio je pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.  >opširnije...

Donesen GUP Dubrovnik - Pročišćeni tekst i grafika

Na temelju Zaključka o davanju ovlaštenja Odboru za Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika za utvrđivanje pročišćenih tekstova akata Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 05/97.), Odbor za Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 13. travnja 2021.g., utvrdio je pročišćeni tekst Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.  >opširnije...

Donesen UPU Turističke zone Orašac - Vrtovi sunca - pročišćeni tekst i grafika

Na temelju Zaključka o davanju ovlaštenja Odboru za Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika za utvrđivanje pročišćenih tekstova akata Gradsokga vijeća Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika”, br. 05/97) i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) Odbor za Statut I Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 13. travnja 2021.g. utvrdio je pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja Turističke zone “Orašac-Vrtovi sunca”>opširnije...

Donesen CIDPPUO Blato

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 91. Statuta Općine Blato (Sl.gl. Općine Blato 02/21), sukladno Odluci o izradi ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Sl.gl. Općine Blato 06/20), Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 27. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2021. godine donijelo je Odluku o donošenju ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Blato>opširnije...

Donesen IDUPU "Gruški akvatorij"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij".  >opširnije...

Otvorena izložba radova za rješenje prostora Ponte i Ribarnice u Portu

U utorak, 04. svibnja 2021. godine u Studentskom domu u Dubrovniku otvorena je izložba natječajnih radova za izradu urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u Gradskoj luci Dubrovnik>opširnije...

Izložba natječajnih radova idejnih rješenja arhitektonsko-urbanističkog natječaja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik

U utorak 04. svibnja 2021. godine u 09:00 sati u prostorima Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku otvara se Izložba natječajnih radova koja će trajati od 04. do 14. svibnja 2021. godine.  >opširnije...

Rezultati urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u Gradskoj luci Dubrovnik

Rezultati urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u Gradskoj luci Dubrovnik. U prilogu se objavljuju rezultati Ocjenjivačkog suda.  >opširnije...

Odgovori Ocjenjivačkog suda na pitanja natjecatelja Natječaja

U tijeku provedbe Natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik, u uvjetima natječaja propisan je rok za postavljanje pitanja natjecatelja do 23. veljače 2021.g. U tom periodu pristigla su dva pitanja natjecatelja. U prilogu se objavljuju odgovori Ocjenjivačkog suda na pristigla pitanja.  >opširnije...

NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci DUBROVNIK
09.veljače 2021.g., ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK (DAD) provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I. stupnja složenosti Urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja: Prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci DubrovnikCilj provedbe javnog natječaja je ispitati prostorne potencijale prostora Ponte i Ribarnice za gospodarsku djelatnost te ponuditi kvalitetno idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje.  >opširnije...

Donesen IDPPUG Dubrovnika

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 37. sjednici, održanoj 25. veljače 2021., donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.  >opširnije...

Odluka o izradi CIDUPU "Poduzetničke zone" Vela Luka

Na temelju članka 86. stavak 3. te članaka 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 4/18), prema prethodno pribavljenom mišljenju Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove (KLASA: 351-01/21-01/22, 2117/1-09/02-21-02, od 9. 3. 2021. g.) Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 33. sjednici održanoj dana 31. 3. 2021. g. donijelo je Odluku o izradi Ciljanih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Poduzetničke zone" Vela Luka>opširnije...

Odluka o izradi IDPPUO Vela Luka

Na temelju članka 86. stavak 3. te članaka 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 4/18), prema prethodno pribavljenom mišljenju Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove (KLASA: 351-01/21-01/21, 2117/1-09/02-21-02, od 8. 3. 2021. g.) Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 33. sjednici održanoj dana 31. 03. 2021. g. donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vela Luka.  >opširnije...

Odluka o izradi IDGUP Grada Dubrovnika
Na temelju članaka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 02/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/21-1/26, URBROJ: 2117/1-09/2-21-02 od 05. ožujka 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.  >opširnije...

Odluka o izradi IDPPUG Grada Dubrovnika
Na temelju članaka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 02/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/21-1/25, URBROJ: 2117/1-09/2-21-02 od 5. ožujka 2021. o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021.g., donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.  >opširnije...

Donesen IDGUP Grada Dubrovnika

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je Odluku o donošenju izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.  >opširnije...

Donesen IDUPU Poduzetničke zone Nova Sela II

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.) i članka 29. Statuta Općine Kula Norinska (Sl.gl. Dubrovačko-neretvanske županije, br. 6/13. i 5/18.), Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na 23. sjednici, održanoj 10. ožujka 2021. godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Nova Sela II.  >opširnije...

Odluka o izradi UPU Poslovne zone Meterizi i s time povezanih IDPPUG Metković

Na temelju članka 86. i članka 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 36. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik, broj: 1/21), Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj XXXII. sjednici održanoj dana 7. travnja 2021. godine donijelo je Odluku o izradi UPU Poslovne zone Meterizi i s time povezanih IDPPUG Metković.  >opširnije...

Odluka o izradi III. IDUPU naselja Duba

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, br. 4/09 i Općinski glasnik, br. 1/13, 1/18 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj XXV. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine donijelo je Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Duba.  >opširnije...

Odluka o izradi IDPPUO Lumbarda

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 32. Statuta Općine Lumbarda (Službeni glasnik Općine Lumbarda 3/13, 2/16, 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj 36. sjednici održanoj 26. ožujka 2021. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda>opširnije...

Prva radionica za dionike u sklopi izrade
nacrta Utjecaja klimatskih promjena na područje EM Delta Neretve 


U utorak, 30. ožujka 2021. godine, u prostorijama multimedijalne dvorana Gradske knjižnice Metković održana je prva radionica za dionike koja se održava u sklopu izrade nacrta Utjecaja klimatskih promjena na područje ekološke mreže Delta Neretve kao aktivnost u projektu Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross-Project Adriatic Response – CHANGE WE CARE.   >opširnije...

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Smokvica

Općina Smokvica objavljuje Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDPPUO Smokvica koja će trajati 10 dana, od 07.travnja do 16.travnja 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Jedinstvanog upravnog odjela Općine Smokvica, Smokvica 80, Smokvica te na mrežnim stranicama Općine Smokvica. Javno izlaganje održati će se 12.travnja 2021.g., s početkom u 09:00 sati putem livestream sustava. Livestream sustavu će se moći pristupiti putem poveznice koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Općine Smokvica (www.smokvica.hr).

Odluka o izradi IDPPUO Dubrovačko primorje

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 32. Statuta Općine Dubrovačko primorje (Sl.gl. DNŽ, br. 8/18.), a po prethodno ishođenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Klasa:351-01/21-01/09, URBROJ:2117/1-09/2-21-02 od 01.veljače 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje na 21. sjednici, održanoj 25.veljače 2021. godine, donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje.  >opširnije...

Prva radionica projekta Winter Med

30. ožujka 2021. održana je 1. radionica transnacionalne razmjene politika „Od regionalnih akcijskih planova do strategije održivog cjelogodišnjeg turizma na mediteranskim otocima“ na projektu Interreg MED WINTER MED. Cilj projekta je razvoj zajedničke integrirane transnacionalne strategije za razvoj cjelogodišnjeg održivog i odgovornog turizma na mediteranskim otočnim destinacijama  kroz povećanje koordinacije među regijama u procesu razvoja tematskog turizma  kao glavnog sredstva za smanjenje sezonalnosti i promociju održivog i odgovornog obalnog turizma>opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu plana UPU "Jakljan"

Grad Dubrovnik objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana UPU "Jakljan" koja će trajati 30 dana, od 26.ožujka do 24.travnja 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 19:00 sati u Luži (ispod zvonika), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te putem informacijskog sustava prostornog uređenja. Javno izlaganje održati će se u utorak, 30.ožujka 2021.g. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, Dubrovnik, s početkom u 11:00 sati te putem online sustava.

Izvješće o stanju u prostoru Grada Metkovića 2013.-2020.

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik, br. 4/09, 2/13, 7/13–pročišćeni tekst i 1/18) Gradsko vijeće grada Metkovića na svojoj XXXI. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine, donijelo je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Metkovića u razdoblju od 2013. do 2020. godine.  >opširnije...

Odluka o izradi UPU "GZ Žukovac"
 
Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 33. stavka 1. točke 24. Statuta Općine Mljet (Sl.gl. Općine Mljet, br. 01/18 i 02/20.), Općinsko vijeće Općine Mljet je na svojoj 35. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2021. godine donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja "GZ Žukovac".  >opširnije...

Odluka o izradi IDUPU dijela naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 33. stavka 1. točke 24. Statuta Općine Mljet (Sl.gl. Općine Mljet, br. 01/18 i 02/20.), Općinsko vijeće Općine Mljet je na svojoj 35. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2021. godine donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2.  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu VI.IDPPUO Slivno

Općina Slivno objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana VI.IDPPUO Slivno koja će trajati 8 dana, od 04.ožujka do 12.ožujka 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama upravnog odjela u Općini Slivno, Podgradina 41 te na mrežnim stranicama Općine Slivno. Javno izlaganje održati će se 04.ožujka 2021.g. u prostoriji Vijećnice, u Općini Slivno, Podgradina 41, s početkom u 09:00 sati.

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU poduzetničke zone Nova Sela II

Općina Kula Norinska objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDUPU poduzetničke zone Nova Sela II koja će trajati 7 dana, od 26.veljače do 06.ožujka 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u vijećnici Općine Kula Norinska, Rujnička 1, Kula Norinska te na mrežnim stranicama Općine Kula Norinska. Javno izlaganje održati će se 03.ožujka 2021.g. u vijećnici Općine Kula Norinska, Rujnička 1, Kula Norisnka, s početkom u 14:00 sati.

Javna rasprava o Prijedlogu Ograničenih IDPPUG Ploče
Grad Ploče objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana Ograničenih IDPPUG Ploče koja će trajati 30 dana, od 25.veljače do 26.ožujka 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Grada Ploča, Upravni odjel za gospodarski razvoj, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče (prizemlje) te na mrežnim stranicama Grada Ploča. Javno izlaganje održati će se 18.ožujka 2021.g. s početkom u 13:00 sati u prostorijama Doma kulture Ploče, Silvije Strahimira Kranjčevića 4, 20340 Ploče i putem livestream servisa. Livestream servisu će biti moguće pristupiti putem pozivnice koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Grada Ploča (www.ploce.hr).

Donesen IDPPUO Mljet

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19; dalje: ZPU), članka 33. stavak 1. točka 21. Statuta Općine Mljet (Sl.gl. Općine Mljet 1/14), a u skladu s odredbama Odluke o izradi IDPPUO Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet 3/19), nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: 350-02/20-11/19; Urbroj: 531-06-1-1-20-14 od 21. prosinca 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Mljet na svojoj 34. sjednici održanoj dana 18. siječnja 2021. godine donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Mljet.  >opširnije...

Obilazak lokacije Natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik
Dana 16.veljače 2021.g., u 11:00 sati, održan je obilazak lokacije Natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik. Obilazak lokacije je vodila ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje DNŽ Marina Oreb te Barbara Savin i Iva Knego Šoletić kao predstavnice Provoditelja. Obilazak je započeo na vratima Ribarnice, te se nastavio preko Velikog i Malog mula sve do vrata od Ponte gdje su se zainteresiranima predstavile vrijednosti, izazovi i zahtjevi u prostoru za koje je potrebno ponuditi idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje.  >opširnije...

Predstavljen natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik
U Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika predstavljen je natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik. Natječaj traje 60 dana, a nakon što se odaberu tri najbolja, sva rješenja će biti predstavljena javnosti. Na predstavljanju su sudjelovali župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik Željko Dadić, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje DNŽ Marina Oreb i predsjednik Društva arhitekata Dubrovnik Božo Benić.  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu CIDPPUO Blato

Općina Blato objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana CIDPPUO Blato koja će trajati 30 dana, od 05.veljače do 08.ožujka 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 13:00 sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana br. 4., 20271 Blato. Javno izlaganje održati će se u 26.veljače 2021.g., s početkom u 10:00 sati, putem livestream servisa. Livestream servisu će biti moguće pristupiti putem pozivnice koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Općine Blato (www.blato.hr).

Donesen UPU Srebreno I - pročišćeni tekst i grafika

Na temelju svoje nadležnosti utvrđene člankom 2. Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik I normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 16/17) i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19.) predsjednica Odbora za Poslovnik I normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, utvrdila je pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja ‘’Srebreno I’’.  >opširnije...

Donesen IDUPU "Srebreno I"

Na temelju članka 109.-112. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i članka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13, 03/18, 6/20 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici održanoj 4. siječnja 2021. godine, donosi Odluku o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Srebreno I".  >opširnije...

Javna rasprava o Prijedlogu Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a "Starim gradom Dubrovnikom"
Zavod za obnovu Dubrovnika objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a "Starim gradom Dubrovnikom" koja će trajati 30 dana, od 04.veljače do 06.ožujka 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 19:00 sati u Luži (ispod zvonika), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Zavoda za obnovu Dubrovnika, Grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija RH. Javno izlaganje održati će se u ponedjeljak, 08.veljače 2021.g. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, Dubrovnik, s početkom u 11:00 sati, te putem online sustava u koji se sudionici prethodno trebaju prijaviti putem e-maila.

Javna rasprava o Prijedlogu plana IDUPU "Gruški akvatorij"

Grad Dubrovnik objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDUPU "Gruški akvatorij" koja će trajati 8 dana, od 01.veljače do 08.veljače 2021.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 19:00 sati u Luži (ispod zvonika), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te putem informacijskog sustava prostornog uređenja. Javno izlaganje održati će se u petak, 05.veljače 2021.g. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, Dubrovnik, s početkom u 11:00 sati.