Search
24. 1. 2023.
4. sastanak Upravnog odbora i 1. Tečaj osposobljavanja sudionika u Bologni


 

EU projekt CO-EVOLVE, 4. sastanak Upravnog odbora i 1. Tečaj osposobljavanja sudionika u Bologni, regija Emilia-Romagna


Implementacija aktivnosti na pilot području

Pilot područje projekta CO-EVOLVE-a koje je predmet ovog natječaja, geografski obuhvaća područje delte rijeke Neretve. Rijeka Neretva ulijeva se u Jadransko more na jugu hrvatske obale te na svome ušću formira deltu koja predstavlja jedno od najljepših i najslikovitijih krajeva u Europi. Jedina je hrvatska delta, sadrži najveće i najvrjednije ostatke sredozemnih močvara zaštićene Ramsarskom konvencijom (Močvare od međunarodne važnosti), spada među malobrojna takva područja preostala u Europi. Donja Neretva i njena delta u krajobraznom su smislu jedinstvene. Nizinski močvarni predjeli te kultivirani dijelovi okruženi brdovitim kršem i spojeni s morskom obalom i morem, krajobrazna su posebnost međunarodne vrijednosti. Dok većina jadranskih rijeka (Zrmanja, Krka i Cetina) imaju potopljena riječna ušća, Neretva je nanosila znatno više materijala te se usprkos postglacijalnom uzdizanju morske razine ovdje razvilo naplavno područje. Iz naplavljene ravnice mjestimice poput otoka izniču vapnenačke glavice – vrhovi negdašnjih brda, što ukupnu krajobraznu sliku čini izuzetnom. Na ukupnoj površini od 1.620 hektara, šest je lokaliteta koji su zaštićeni kategorijama: posebni rezervati – ornitološki (Pod Gredom, Prud i Orepak), posebni rezervat - ihtiološko - ornitološki (Delta Neretva – jugoistočni dio) te u kategoriji značajnog krajobraza (Modro oko i jezero Desne te Predolac-Šibenica). Delta rijeke Neretve jedno je od najvažnijih područja za biološku raznolikosti i bogatstvo vrsta u mediteranskom biogeografskom području Hrvatske, a zbog navedenih karakteristika i zaštićena je kao POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju) HR5000031 i POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) HR1000031 Delta Neretve područje ekološke mreže Natura 2000 temeljem Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/2013, 105/2015). Iz potrebe zaštite vrijednog obalnog područja Neretve i vrijednih močvarnih područja, kroz ovaj projekt pokušava se skrenuti pažnja na napuštene i zapuštene brdske zaobalne krajeve delte Neretve i potrebu aktiviranja tih područja i struktura u njima radi zaštite i smanjenja intenziteta korištenja i izgradnje u ravničarskom i obalnom dijelu ušća.

Specifični rezultati koji se očekuju u implementaciji projekta za područje delte Neretve je prerastanje slabo naseljenih, a očuvanih sela i zaselaka u zaleđu Klastera Neretve u autentične kapacitete etno-eko turističke ponude čime bi se kvalitativno upotpunila i sadržajno diversificirala postojeća turistička ponuda cijelog projektnog područja te stvorio novi, međunarodno prepoznatljivi, turistički brend. Ovaj projekt stvara preduvjete za stavljanje u turističku funkciju izuzetno ambijentalnih, a nedovoljno valoriziranih ruralnih područja, već i s potrebom dinamiziranja turističkog razvoja prostora u zaleđu Klastera. Isto tako, realizacija ovog projekta omogućila bi revitalizaciju/očuvanje autohtone ruralne baštine i stoljetne kulture života i rada neretljanskih težaka/stočara. Proizvod bi uključivao aktivan odmor, počevši od pomaganja u tipičnim poljoprivrednim poslovima, do raznih aktivnosti u prirodi (vožnja biciklom, planinarenje, branje maslina, berba lavande, berba grožđa, promatranje biljnog i životinjskog svijeta itd.). 

Zaključno, ovim bi sredstvima iz projekta, na tragu već učinjenih predradnji za područje Klastera Neretva: 

- Izvršili prepoznavanje vrijednosti pojedinih sela u području Neretve;

- utvrdili metodu integralnog pristupa analizi i vrjednovanju te obnovi na načelima održivog razvoja (ekonomska održivost, ekološka održivost, socijalna i kulturna);

- radili s lokalnim stanovništvom na podizanju svijesti o vrijednosti tradicijske arhitekture i potrebi kvalitetne obnove u duhu tradicije uz izradu brošure i aplikacije za obnovu pojedinačnih objekata;

- izradili kvalitetnu podlogu za potrebe prostorno planske dokumentacije u svrhu izrade odredbi za obnovu i revitalizaciju tradicijskih naselja. 

Krajnji su cilj smjernice za širenje naselja, arhitektonsko oblikovanje, uređivanje javnoga prostora te uređivanje i obnova tradicijskih agrikulturnih krajobraznih uzoraka u okruženju. Participativni pristup potrebno je omogućiti u svim etapama, uključujući lokalnu samoupravu, stanovnike i ostale korisnike prostora. Lokalno djelovanje izuzetno je važno pri usklađivanju interesa zajednice u definiranju koncepta razvoja, ali i za očuvanje same baštine, pa je stanovništvo potrebno osnažiti u smislu edukacije i stručne pomoći u uređivanju vlastitoga životnog prostora nudeći mu prihvatljive modele revitalizacije.
 

1. Tečaj osposobljavanja sudionika/partnera u Bologni

1. Tečaj osposobljavanja sudionika/partnera za pripremu implementacije aktivnosti na pilot područjima projekta CO-EVOLVE Mediteran (INTERREG) organizirao je PAP/RAC u suradnji sa regijom Emilia-Romagna. 

Teme koje su se posebno obrađivale na tečaju su:

- Protokol o upravljanju obalnim područjem u odnosu na prostorno planiranje mora, PAP/RAC

- Uvod u strateško planiranje na lokalnom nivou s posebnim osvrtom na strateško planiranje turizma, IUAV

 - Indikatori održivosti za održivo planiranje turizma na lokalnom nivou, UHT

- Uvod u prostorno planiranje mora, glavne karakteristike i koraci u pripremi Prostornog plana mora, PAP/RAC

- Metodologije participacijskog procesa, način uključivanja dionika i alati za učinkovitu participaciju, RER i FUTOUR

- Identifikacija potreba pojedinih pilot područja, PAP/RAC i FUTOUR 

PRILOZI

FOTOGRAFIJE:

KORISNI LINKOVI:

http://msp-platform.eu/projects/co-evolve-promoting-co-evolution-human-activities-and-natural-systems-development

https://co-evolve.interreg-med.eu/

http://www.dunea.hr/en/our-projects/321-co-evolve

https://www.facebook.com/CoEvolveMED/

https://twitter.com/coevolvemed