Search
18. 1. 2023.
NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci DUBROVNIK

DATUM/VRIJEME:
09. 02. 2021.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK (DAD)

provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I. stupnja složenosti 

U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I    N A T J E Č A J

za izradu idejnog rješenja:

Prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik

CPV: 71200000-0– arhitektonske i srodne usluge
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 13/2021
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 106-21/DU-AU/NJN

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I stupnja složenosti za izradu arhitektonsko–urbanističkog idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u Gradskoj luci Dubrovnik

RASPISIVAČ I INVESTITOR

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, Cvijete Zuzorić 3, 20 000 Dubrovnik, OIB: 60040855809, telefon: +385 20 324 814, e-mail: ravnatelj@zlud.hr, internetska adresa: www.zlu-dubrovnik.hr, odgovorna osoba: Ravnatelj Željko Dadić, dipl.oecc.

PROVODITELJ

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK (DAD), Iva Vojnovića 24, 20 000 Dubrovnik, OIB: 76917075995, telefon: +385 98 9155 622, e-mail: drustvo.arhitekata.dbk@gmail.com, odgovorna osoba: predsjednik Božo Benić, mag.ing.arch.

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA

Izrađivač natječajnog programa je Zavod za prostorno uređenje DNŽ, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik, OIB: 51421798041, zzpudnz@zzpudnz.hr (mr.sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh. A-491; A-U 282, Barbara Savin, dipl.ing.arh. A-3411, A-U 301 i Iva Knego -Šoletić, mag.ing.arh.)

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA

PREDMET NATJEČAJA je izrada arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u Gradskoj luci Dubrovnik. Nagrađeni radovi koristit će se kao stručne arhitektonsko-urbanističke podloge za izdavanje koncesija Raspisivaču natječaja.
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je ispitati prostorne potencijale prostora Ponte i Ribarnice za gospodarsku djelatnost te ponuditi kvalitetno idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje. Potrebno je sagledati mogućnosti gospodarskog korištenja prostora trgova, uskladiti korištenje prostora s potrebama Županijske lučke uprave, građana, turista i gospodarstvenika te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak u javnom gradskom prostoru Gradske luke.

Ciljevi natječaja:
-    utvrđivanje optimalnog korištenja prostora uz minimalne intervencije s obzirom na vrijednost
        ambijenta najviše estetske kategorije (svjetska baština), uz razumijevanje iznimne univerzalne
        vrijednosti i afirmiranje povijesne memorije mjesta u skladu s programskim i konzervatorskim 
        smjernicama,
-    artikulacija prostora gradske luke u funkciji različitih scenarija korištenja i reafirmacije kao dijela
        gradskog prostora,
-    utvrđivanje optimalne površine trgova za gospodarsko korištenje,
-    predlaganje poboljšanja stanja na temelju respektiranje reda u luci, komunalnih odluka i pravilnika te
        prometnih tokova, putova evakuacije kao i infrastrukture,
-    idejno rješenje ugostiteljskih terasa,
-    prijedlozi idejnog rješenja elemenata urbane opreme.

Rješenjem treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama urbanog života Grada.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog Natječajnog rada arhitekt ili arhitekt-urbanist.
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području.

Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Sudjelovanje stranih natjecatelja regulirano je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, broj 78/15., 118/18., 110/19.).

Autor i Ponuditelj (Osoba ovlaštena za projektiranje) mogu, ali ne moraju biti ista osoba.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao ni njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni svi ostali koji bi narušili ravnopravnost Natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

NATJEČAJNI ELABORAT

Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a obavijest o raspisu i rezultatima natječaja Provoditelj dostavlja Hrvatskoj komori arhitekata i udrugama arhitekata.

U skladu s odredbama članaka 328. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16., u daljnjem tekstu: ZJN) poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: www.zlu-dubrovnik.hr i Izrađivača natječajnog elaborata: www.zzpudnz.hr.

Natječaj se provodi u skladu s člancima 14. i 15. ZJN-a - Nabava male vrijednosti - usluge do 200.000,00 Kuna, sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi Županijske lučke uprave Dubrovnik (http://zlu-dubrovnik.hr/wp-content/uploads/2021/01/Plan-nabave-2021.g..pdf) i Planu nabave za 2021. godinu - oznaka: 13/2021.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), upitom na e-mail Provoditelja, te putem sljedeće poveznice:

https://drive.google.com/drive/folders/1MvO6OYL73pAcLY7T1Z0vzgi69yrWKbTC?usp=sharing

ROKOVI

Početak natječaja je 09.02.2021. godine.
Obilazak lokacije je 16.02.2021. u 11:00 pred vratima Ribarnice.

Natjecatelji imaju pravo do 23.02.2021. dostaviti svoja pitanja vezana na Program natječaja. Pitanja natjecatelja dostavljaju se e-mailom na adresu Provoditelja: drustvo.arhitekata.dbk@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Izrađivača natječajnog elaborata www.zzpudnz.hr do 26.02.2021. godine.


Rok predaje natječajnih radova je 09.04.2021. do 16:00 h, na adresi Zavod za prostorno uređenje DNŽ, Petilovrijenci 2, Dubrovnik, bez obzira na način dostave (radovi se mogu predavati radnim danom 10:00-12:00h, te 08. i 09.04.2021. 09:00-16:00h). Adresa za slanje i predaju natječajnih radova: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik, s naznakom „ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA PROSTORA PONTE I RIBARNICE U GRADSKOJ LUCI DUBROVNIK, NE OTVARAJ – natječajni rad“. Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/ili nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja. 

Ako se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smije u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada, niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 20.04.2021. Odabir natječajnih radova Ocjenjivački sud dostavlja Raspisivaču - Naručitelju.    

ČLANOVI I ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNIK

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

Predsjednica OS-a:
doc.dr.sc. Ivana Tutek, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Članovi OS-a:
Nikola Dobroslavić, Župan, Predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije
Mato Franković, Gradonačelnik, Predstavnik Grada Dubrovnika
Željko Dadić, dipl.oecc., predstavnik Raspisivača
dr.sc. Antun Baće, pov.umj., predstavnik Ministarstva kulture i medija – KO Dubrovnik
mr.sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt-urbanist - predstavnica Provoditelja
Romano Duić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt - predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana OS-a:
Lukša Radić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Ivo Klaić, dipl.ing.admin.nav., predstavnik Raspisivača

Tehnička komisija:
Barbara Savin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt-urbanist - predstavnica Provoditelja
Iva Knego Šoletić, mag.ing.arch., predstavnica Provoditelja

Tajnik natječaja:
Božo Benić, dipl.ing.arch., ovlašteni arhitekt - predstavnik Provoditelja

NAGRADE

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada               Broj nagrada     Neto iznos

1. nagrada               1                   40.000,00 kn

2. nagrada               1                  24.000,00 kn

3. nagrada               1                   16.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
-    predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja, 
-    koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja, 
-    čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja, 
-    koji nisu u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:
-    zadovoljenje programskih uvjeta,
-    usklađenost rada s konzervatorskim uvjetima i smjernicama,
-    kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst,
-    kvaliteta, jasnoća i prepoznatljivost urbanističko-arhitektonskog koncepta,
-    suvremenost izričaja,
-    reafirmacija javnog gradskog prostora,
-    estetske i oblikovne kvalitete predloženog rješenja,
-    funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora,
-    racionalnost i ekonomičnost rješenja u izvedbi i održavanju,
-    kreativnost te inovativnost u pristupu rješavanja zadatka,
-    arhitektonski doprinos oblikovanju,
-    provedivost rješenja.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

Anketni natječaj, sastoji se od nagradnog fonda, isplate naknade radnim tijelima te materijalnih troškova i naknade i iznosi ukupno 151.000,00 kuna neto odnosno 225.600,00 kuna bruto, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi: 
-    nagradni fond u iznosu od 80.000,00 kuna neto, odnosno 112.000,00 kuna bruto, 
-    naknada radnim tijelima u iznosu od 35.200,00 kuna neto, odnosno 56.320,00 kuna bruto,
-    materijalni troškovi i naknade 35.800,00 kuna, odnosno 57.280,00 kuna bruto.

OSTALI NAVODI

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.
Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14.) i Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.