Search
25. 1. 2023.
Odabran izrađivač Elaborata na projektu WINTERMED

Dana 15. srpnja 2021.g. donesena je Odluka o odabiru ponude u sklopu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti usluge izrade elaborata integralne zaštite i revitalizacije povijesnih naselja u krajolicima otoka Korčule i Mljeta na projektu „WINTER MED".

Odabrana je ponuda ponuditelja ASK Atelier d.o.o., iz Zagreba i podugovaratelja Instituta za povijest umjetnosti, iz Zagreba.

Stručnjaci koji će sudjelovati u izradi elaborata od RRA DUNEA su Ivana Prce i Gorana Margaretić, od strane ZZPUDNŽ Marina Oreb, Barbara Savin, Silvana Taslaman i Iva Knego, od ASK Atelira dr. sc. Marija Premužić Ančić, dia, Dunja Naerlović, dia, Azra Suljić, dia, Paula Zrnić, mag. ing. arh., i od Instituta za povijest umjetnosti dr. sc. Joško Belamarić.

Ugovor o javnoj nabavi usluga izrade elaborata integralne zaštite i revitalizacije povijesnih naselja u krajolicima otoka Korčule i Mljeta na projekt WINTER MED potpisan je dana 9. kolovoza 2021.g. između RRA DNŽ DUNEA-e i tvrtke ASK Atelier.

U prostorijama DUNEA-e, 17. rujna 2021.g. održan je radni sastanak RRA DUNEA-e (Ivana Prce), ZZPUDNŽ (Marina Oreb, Silvana Taslaman i Iva Knego), ASK Atelier (Azra Suljić) i IPU (Joško Belamarić). Na sastanku je bilo riječi o prvim zadatcima na izradi Elaborata, svrsi Elaborata te odabiru pilot područja.

Dogovoren je teren u drugoj polovini listopada.

Objava u dnevnom tisku