Search

GUP Grada Dubrovnika - pročišćeni tekst i grafika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 08/21. - pročišćeni tekst
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena prostora - pročišćena grafika
2.1. Mreža društvenih i gospodarskih djelatnosti - pročišćena grafika
3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Promet - pročišćena grafika
3.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Telekomunikacije - pročišćena grafika
3.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav - pročišćena grafika
3.4. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Korištenje voda - pročišćena grafika
3.5. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih (fekalnih) voda - Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - pročišćena grafika
3.6. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih (oborinskih) voda - pročišćena grafika
4.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna baština . pročišćena grafika
4.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Graditeljska baština - pročišćena grafika
4.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Krajobraz - pročišćena grafika
4.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - pročišćena grafika
4.5. Oblici korištenja i način gradnje - Urbana pravila - pročišćena grafika
4.6. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite - pročišćena grafika