Search

IDUPU Gršćica - Prižba

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Blato br. 07/16
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1.a. Korištenje i namjena površina
1.b. Korištenje i namjena površina
2-1.a. Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometna i ulična mreža
2-1.b. Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometna i ulična mreža
2-2.a. Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta i elektroničke komunikacije
2-2.b. Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta i elektroničke komunikacije
2-3.a. Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav
2-3.b. Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav
2-4.a. Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav
2-4.b. Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav
3-1.a. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna i graditeljska baština
3-1.b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna i graditeljska baština
3-2.a. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Oblici korištenja
3-2.b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Oblici korištenja
3-3.a. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja primjene posebnih mjera zaštite - Zaštita i spašavanje
3-3.b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja primjene posebnih mjera zaštite - Zaštita i spašavanje
4.a. Način i uvjeti gradnje
4.b. Način i uvjeti gradnje