Search

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Orebić

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Orebić, br. 01/18.
Odredbe za provođenje
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.a. Infrastrukturni sustavi – Promet
2.b. Infrastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije
2.c. Infrastrukturni sustavi – Elektroenergetika
2.d. Infrastrukturni sustavi – Vodoopskrba
2.e. Infrastrukturni sustavi – Odvodnja, zbrinjavanje otpada
3.a.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Krajobrazne vrijednosti
3.a.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Zaštićeni dijelovi prirode i Ekološka mreža RH (NATURA 2000)
3.a.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Staništa
3.b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Kulturna dobra
3.c.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Uvjeti, ograničenja i posebne mjere
3.c.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Provedbeni dokumenti prostornog uređenja
4.1. Građevinska područja naselja - Lovište
4.1.a. Građevinska područja naselja - Lovište - Nakovanj
4.2. Građevinska područja naselja - Nakovanj
4.3. Građevinska područja naselja - Viganj
4.4. Građevinska područja naselja - Viganj - Kučište
4.5. Građevinska područja naselja - Kučište - Podgorje - Orebić
4.6. Građevinska područja naselja - Podgorje - Orebić - Stanković
4.7. Građevinska područja naselja - Stanković - Donja banda
4.8. Građevinska područja naselja - Donja banda - Oskorušno
4.9. Građevinska područja naselja - Donja banda
4.10. Građevinska područja naselja - Donja banda - Podobuče
4.11. Građevinska područja naselja - Podobuče
4.12. Građevinska područja naselja - Oskorušno
4.13. Građevinska područja naselja - Oskorušno
4.14. Građevinska područja naselja - Oskorušno - Kuna pelješka
4.15. Građevinska područja naselja - Kuna pelješka
4.16. Građevinska područja naselja - Potomje - Kuna pelješka - Pijavičino
4.17. Građevinska područja naselja - Potomje
4.18. Građevinska područja naselja - Podobuče - Potomje
4.19. Građevinska područja naselja - Potomje - Pijavičino
4.20. Građevinska područja naselja - Potomje - Pijavičino
4.21. Građevinska područja naselja - Trstenik