Insert:    
Visibility:     Module:   
You are here >   NOVOSTI

 

Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Sukladno članku 31. alineji 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (djelatnost Zavoda obuhvaća osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina.   >opširnije... 

 

Donesen UPU "Tehničko-tehnološki blok Osojnik"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 26. srpnja 2018., donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Tehničko –tehnološki blok Osojnik“>opširnije...

 

Donesen UPU "GZ Lokva"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN, broj 153/13 i 65/17), čl. 47. st. 1. točke 24. Statuta Grada Korčule ("Sl. gl. Grada Korčule", broj 3/18), čl. 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule ("Sl. gl. Grada Korčule", broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Odluke o izradi UPU "GZ Lokva" ("Sl. gl. Grada Korčule", broj 8/17), te suglasnosti MGIPU, KLASA: 350-02/18-13/25, URBROJ: 531-05-18-2, od 6. travnja 2018. godine, Gradsko vijeće je na 9. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o donošenju UPU "GZ Lokva">opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU Industrijsko-poslovne zone "Vranjak 3"

Grad Ploče objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU Industrijsko-poslovne zone "Vranjak 3" koja će trajati 30 dana, od 23. srpnja do 21. kolovoza 2018. godine. U tom vremenu će biti omogućen Javni uvid i tijekom kojeg će biti javno izlaganje 30. srpnja 2018. godine u 11:00 sati, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka ulica 2, 20 340 Ploče.  >opširnije...

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. IDGUP Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 87., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 04/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13-pročišćeni tekst, 09/15 i 05/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici održanoj 06. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika>opširnije...

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. IDPPUG Dubrovnik

Na temelju članaka 86., 87., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 04/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13-pročišćeni tekst, 09/15 i 05/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici održanoj 06. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika>opširnije...

 

Održano Javno izlaganje o Prijedlozima IDPPUG DUBROVNIK, IDGUP DUBROVNIK i IDDPU stambenog naselja "SOLITUDO"

Javno izlaganje održano je 20. srpnja 2018. godine u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik. 
U javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika i stručni izrađivač Plana Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlozima IDPPUG DUBROVNIK, IDGUP DUBROVNIK i IDDPU stambenog naselja "SOLITUDO"

Grad Dubrovnik objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUG i IDGUP DUBROVNIK te IDDPU stambenog naselja "Solitudo" koja će trajati 9 dana, od 19.srpnja do 27.srpnja 2018. godine. U tom vremenu će biti omogućen Javni uvid u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svaki radni dan od 09:00 do 15:00 sati. Javno izlaganje održati će se 20.srpnja 2018. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika s početkom u 11:00 sati>opširnije...

 

Donesen UPU "Suđurađ - turistička zona Za Orsanom"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 04/09., 06/10., 03/11., 14/12., 05/13., 06/13.-pročišćeni tekst i 09/15.), Gradsko vijeće Grada dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 09. ožujka 2018.godine., donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Suđurađ - turistička zona Za Orsanom.  >opširnije...

 

Donesene II. IDDPU "Groblje"

Na temelju članka 109., stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13, 65/17), članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Sl.gl. Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13 i 03/18) i Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblje (Sl.gl. Općine Župa dubrovačka 08/17.), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 6. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2018. godine donijelo je Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblje>opširnije...

 

Ponovna Javna rasprava IDPPDNŽ i Strateška studija utjecaja na okoliš - Javno izlaganje u Korčuli, Metkoviću i Dubrovniku

Javno izlaganje održano je u Korčuli, Metkoviću i Dubrovniku. U Korčuli, u četvrtak 14.lipnja 2018. godine u 10:30 sati, u Metkoviću u četvrtak 14.lipnja 2018. godine u 17:00 sati te u Dubrovniku u petak 15.lipnja 2018. godine. U javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i izrađivač Strateške studije tvrtka Dvoku Ecro iz Zagreba>opširnije...

 

Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. - 2021. godine

Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje uvid u Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša DNŽ za razdoblje 2018. do 2021. godine. Nacrt će biti objavljen na mrežnim stranicama DNŽ u trajanju od 30 dana u kojem roku je omogućeno davanje primjedbi, mišljenja i prijedloga jedinicama lokalne samouprave, javnosti i zaineresirane javnosti pisanim putem na adresu Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša>opširnije...

 

Odluka o izradi CIDPPUG Ploče i UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Ušće T3 u Pločama
Na temelju članka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 24. Statuta Grada Ploče (Sl.gl. Grada Ploče, 14/09., 03/12., 01/13. i 03/17.) Gradsko vijeće Grada Ploča na 8. sjednici održanoj 29.svibnja 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ploče i izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Ušće T3 u Pločama>opširnije...

 

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU "Školski centar"

Općina Župa dubrovačka objavljuje ponovnu javnu raspravu o prijedlogu UPU "Školski centar" koja će trajati od 12. do 19. lipnja 2018. godine. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom, radnim danom od 8.00 do 12:00 sati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 12. lipnja 2018. godine s početkom u 14.00 sati u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom.   >opširnije...

 

Strateška studija utjecaja na okoliš

Strateška studija utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

 

Objava Ponovne Javne rasprave o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju DNŽ objavljuje Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ. Ponovna Javna rasprava će trajati od 04.lipnja 2018. do 04.srpnja 2018.g., a održavat će se u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću. Tijekom javnog uvida održat će se tri javna izlaganja: u Korčuli 14.lipnja 2018. u 10:30, u Metkoviću također 14.lipnja 2018. u 17:00, te u Dubrovniku 15.lipnja 2018. u 17:00.  >opširnije...

 

Donesene III. IDPPUG Opuzen

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena, br. 03/13.), Gradsko vijeće Grada Opuzena, na VIII. sjednici održanoj 25. travnja 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenju Grada Opuzena>opširnije...

 

EU projekt SUPREME - kroz medije -

Ovdje možete pratiti kako je EU projekt SUPREME - podrška državama članicama pri provedbi prostornog planiranja morskog područja (MSP-a) u istočnom Sredozemlju, popraćen od strane medija>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu CIDPPUO Konavle

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu CIDPPUO Konavle koja će trajati 8 dana, od 28.svibnja do 04.lipnja 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid u prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, u Cavtatu, radnim danom od 09:00 do 12:00 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 28.svibnja 2018.g. s početkom u 09:00 sati u zgradi Općine Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, u Cavtatu>opširnije...

 

EU projekt SUPREME u Dubrovniku

U Dubrovniku, 14.-17. svibnja 2018.g. održava se skup SUPREME. Tema skupa je prostorno planiranje morskog područja s ciljem ostvarivanja gospodarskih i društvenih ciljeva. U projektu sudjeluju javna tijela nadležna za prostorno planiranje mora iz četiriju država članica EU - Grčka, Italija, Slovenija i Hrvatska. Hrvatski partner na projektu je Hrvatski zavod za prostorni razvoj uz potporu Ministarstva graditeljastva i prostornog uređenja>opširnije...

 

Donesene IDUPU naselja Slano

Na temelju članka 198. i 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU naselja Slano (Sl.gl. DNŽ, br. 05/16., 05/18.) i članka 32. Statuta Općine Dubrovačko primorje (Sl.gl. DNŽ, br. 11/09., 02/10. i 05/13.) Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje na 4. sjednici održanoj 21.ožujka 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano>opširnije...

 

Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 26.travnja 2018. godine, donesena je Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja.
Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, a stručni izrađivač Hrvatski zavod za prostorni razvoj.  >opširnije...

 

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Blato

Općina Blato objavljuje Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUO Blato koja će trajati 15 dana, od 25.travnja do 09.svibnja 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid u prostorijama prizemlja Doma kulture - ulaz u Općinu Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, Blato i na internetskim stranicama. Javno izlaganje održati će se 08.svibnja 2018.godine u 09:30 sati u vijećnici Općine Blato>opširnije...

 

Odluka o izradi sveobuhvatnih IDPPUG Ploče

Na temelju članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Sl.gl. Grada Ploča, br. 14/09, 03/12, 01/13, 03/17 i 01/18), Gradsko vijeće Grada Ploča na 7. sjednici održanoj 10. travnja 2018.g. donijelo je Odlulu o izradi sveobuhvatnih Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ploča>opširnije...

 

Odluka o izradi UPU "1"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), članka 32. Statuta Općine Lumbarda (Sl.g. Općine Lumbarda 3/13, 2/16 i 1/18) i Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU "1",Klasa:350-01/17-01/1, Ur.broj:2138/06-02-18-9 od 30.ožujka 2018.g. Općinsko vijeće Općine Lumbarda je na 10. sjednici održanoj dana 10.04.2018.g. donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja "1">opširnije...

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi (VI.) IV.IDGUP Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 87., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 05/13, 06/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 09.travnja 2018.g., donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika>opširnije...

 

Treća sjednica Povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

U utorak, 17. travnja 2018. godine održana je III. sjednica Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Povjerenstvo je zaključilo da je Strateška procjena stručna i utemeljena>opširnije...

 

Odluka o izradi (VI.) IV.IDGUP Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 05/13, 06/13 - pročišćeni tekst i 9/15) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 09.ožujka 2018.g., donijelo je Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika>opširnije...

 

Odluka o izradi (V.) IV.IDPPUG Dubrovnik

Na temelju članaka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 05/13, 06/13 - pročišćeni tekst i 9/15) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 09.ožujka 2018.g., donijelo je Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika>opširnije...

 

URBAN-WASTE  - Završna prezentacija definiranih mjera za upravljanje otpadom

U utorak, dana 27. ožujka 2017.g. u Hotelu Adria, održana je završna prezentacija mjera za upravljanje otpadom nastalih kroz djelovanje projektne Zajednice prakse Dubrovačko-neretvanske županije, u okviru projekta URBAN-WASTE. Cilj je razviti smjernice za prevenciju i upravljanje otpadom u gradovima s visokim stopom turizma, kako bi se smanjila proizvodnja komunalnog otpada te poboljšalo gospodarenje komunalnim otpadom. Dubrovačko-neretvanska županija je jedno od 11 pilot područja projekta i ujedno jedino hrvatsko pilot područje. Svako pilot područje formiralo je mjere koje će se provoditi za vrijeme trajanja URBAN-WASTE-a s ciljem podizanja razine svijesti općenito o problematici otpada, posebice s osvrtom na utjecaj turizma>opširnije...

 

Donesene CIDPPUO Ston

Na temelju članka 109.-122. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Ston (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 05/13.), Općinsko vijeće Općine Ston na 2. sjednici, održanoj 05.rujna 2017.godine, donijelo je Odluku o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston>opširnije...

 

Donesen UPU "Duba Stonska - Zjat sjever"

Na temelju članka 109.-122. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Ston (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 05/13.), Općinsko vijeće Općine Ston na 2. sjednici, održanoj 05.rujna 2017.godine, donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Duba Stonska - Zjat sjever">opširnije...

 

Donesen UPU "Duba Stonska - Uvala Bjejevica"

Na temelju članka 109.-122. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Ston (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 05/13.), Općinsko vijeće Općine Ston na 2. sjednici, održanoj 05.rujna 2017.godine, donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Duba Stonska - Uvala Bjejevica">opširnije...

 

4. sastanak Upravnog odbora i 1. Tečaj osposobljavanja sudionika u Bologni

Dana 6 i 7.ožujka 2018. u Bologni u regiji Emilia-Romagna, Italija održan je 4. sastanak Upravnog Odbora te 1. Tečaj osposobljavanja sudionika/partnera za pripremu implementacije aktivnosti na pilot područjima projekta CO-EVOLVE Mediteran (INTERREG) na kojem su prisustvovali predstavnici Dunea-e i Zavoda za prostorno uređenje DNŽ. Projekt CO-EVOLVE se bavi promicanjem ko-evolucije ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma,te se na lokalnoj razini izrađuju integrirani planovi i provode aktivnosti na pilot područjima na principima integralnog upravljanja obalnim područjem te zaštite vrijednih prirodnih i kulturnih resursa. Pilot područje za provedbu aktivnosti u DNŽ je delta rijeke Neretve.  >opširnije...

 

Sastanak o očuvanju baštine u Općini Konavle

Dana 9.ožujka 2018. u Općini Tivat, Crna Gora održan je sastanak potencijalnih sudionika/partnera zainteresiranih za sudjelovanje u međugraničnom trilateralnom projektu na temu očuvanja baštine, a na inicijativu Općine Konavle koja predlaže projekt u vezi identifikacije, vrednovanja i revitalizacije suhozida na području Općine Konavle te njihovu moguću prezentaciju u turističke svrhe. Sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Konavle, Agronomskog fakulteta iz Zagreba, Zavoda za prostorno uređenje DNŽ iz Hrvatske te predstavnici Općine Tivat te udruga Expeditio i Napredak iz Crne Gore.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom" koja će trajati 8 dana, od 12.ožujka do 20.ožujka 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 sati u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac"). Javno izlaganje održati će se dana 19.ožujka 2018.g. u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac") s početkom u 18:00 sati>opširnije...

 

Donesene IDUPU "Orebić-Podgorje-Stanković"

Na temelju članka 109. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 15. i 31. Statuta Općine Orebić (Sl.gl. Općine Orebić, 02/13.), Općinsko vijeće Općine Orebić, na 6. sjednici održanoj dana 01. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Orebić-Podgorje-Stanković">opširnije...

 

Donesene IDPPUO Orebić

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17.) i članka 15. i 31. Statuta Općine Orebić (Sl.gl. Općine Orebić, 02/13.), Općinsko vijeće Općine Orebić, na 6. sjednici održanoj dana 01. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Orebić>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU "Školski centar"

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU "Školski centar" koja će trajati 30 dana, od 19.veljače do 23. ožujka 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno. Javno izlaganje održati će se 26.veljače 2018.g. u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, s početkom u 14:00 sati.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "Srebreno I"

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDUPU "Srebreno I" koja će trajati 8 dana, od 19. do 26. veljače 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno. Javno izlaganje održati će se 26.veljače 2018.g. u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, s početkom u 13:00 sati>opširnije...

 

Izvješće s Javne rasprave Prijedloga IDPPDNŽ

Izvješće s Javne rasprave Prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održane od 23.siječnja do 22.veljače 2017.g. u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Blato

Općina Blato objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUO Blato koja će trajati 15 dana, od 30. siječnja do 13. veljače 2018.g. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati u prizemlju Doma kulture - ulaz u Općinu Blato, Trg dr.Franje Tuđmana br.4. Javno izlaganje održati će se 02.veljače 2018.g. u vijećnici Općine Blato, s početkom u 10:00 sati>opširnije...

 

Brza cesta Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik – granica s Crnom Gorom

Župan Nikola Dobroslavić sa zamjenicima Žaklinom Marević i Joškom Cebalom održao je 26.siječnja 2018.g. u Palači Ranjina, radni sastanak na temu realizacije brze ceste Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik – granica s Crnom Gorom. Na sastanku su osim dužnosnika i stručnjaka Dubrovačko-neretvanske županije, među ostalim nazočili i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima, načelnik općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli i općine Konavle Božo Lasić, predstavnici Hrvatskih cesta, Instituta IGH te drugi uključeni u ovaj projekt.>opširnije...

 

Odluka o izradi UPU Ugostiteljsko-turističke zone Plitvine u Veloj Luci

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Sl.gl. Općine Vela Luka br. 6/13-pročišćeni tekst i 9/14), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na 3. sjednici održanoj dana 27. studenog 2017.g. donijelo je Odluku o izradi UPU Ugostiteljsko-turističke zone Plitvine u Veloj Luci>opširnije...

 

Odluka o izradi UPU Ugostiteljsko-turističke zone Gradina i dijela građevinskog područja naselja (izdvojeni dio) u Gradini, u Veloj Luci

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Sl.gl. Općine Vela Luka br. 6/13-pročišćeni tekst i 9/14), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na 3. sjednici održanoj dana 27. studenog 2017.g. donijelo je Odluku o izradi UPU Ugostiteljsko-turističke zone Gradina i dijela građevinskog područja naselja (izdvojeni dio) u Gradini, u Veloj Luci>opširnije...

 

Odluka o izradi IDPPUO Vela Luka

Na temelju članka 86. stavak 3. te članaka 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Sl.gl. Općine Vela Luka br. 6/13, 9/14), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 3. sjednici održanoj dana 27. studenog 2017.g. donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vela Luka>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU "GZ Lokva"

Grad Korčula objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu UPU "GZ Lokva" koja će trajati 30 dana, od 29.siječnja do 28.veljače 2018.g. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 8:00 do 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčule. Javno izlaganje održati će se u srijedu 31. siječnja 2018.g. u Velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 10:00 sati>opširnije...

 

Predblagdansko druženje sa Upravnim odjelom za financije DNŽ

U utorak, 19. prosinca 2017.godine, u prostorijama Zavoda za prostorno uređenja DNŽ, održano je druženje sa susjednim Upravnim odjelom za financije Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

 

Posljednja sjednica upravnog vijeća ZZPUDNŽ

U utorak, 19. prosinca 2017.g. održana je posljednja sjednica upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije, te predblagdanski domjenak za članove upravnog vijeća i djelatnika Zavoda>opširnije...

 

Skupština i domjenak DAD i HKA

U utorak, 19. prosinca 2017.g. održana je skupština Hrvatske komore arhitekata i Društva arhitekata Dubrovnik u prostorijama amfiteatra Sveučilišta u Dubrovniku. Nakon toga organiziran je prigodni predblagdanski domjenak u restoranu Sesame. Skupštini su nazočili i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ - Marina Oreb, Barbara Savin i Iva Knego>opširnije...

 

Projekti Dubrovački vrtni grad i Dubrovački karavanski put

U četvrtak, 7.prosinca 2017.g. organizirane su dvije šetnje za građane u sklopu projekata "Dubrovački vrtni grad" i "Dubrovački karavanski put" u organizaciji udruge PLACA–kolektiv za istraživanja o prostoru, uz potporu Grada Dubrovnika. "Dubrovački vrtni grad" projekt je revalorizacije specifičnog i iznimno vitalnog tipa urbanizma, nastalog dugotrajnom evolucijom zapadnih gradskih predgrađa, kao vrtnog kontrapunkta gustom urbanizmu grada unutar zidina. Projekt "Dubrovački karavanski put" za cilj ima istražiti, revalorizirati i prezentirati mrežu drevnih karavanskih puteva koji su Dubrovnik povezivali s njegovim zaleđem.  >opširnije...

 

Susret Jadranskih zavoda u Šibeniku

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije prisustvovao je dvodnevnom skupu Jadranskih zavoda, 30.studenog i 01.prosinca 2017.godine u Šibeniku. Na skupu su bili i predstavnici Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Skup je otvorio ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije Damir Lučev, a okupljenim sudionicima dobrodošlicu je poželio Šibensko-kninski župan Goran Pauk koji je prezentirao okupljenim nove investicije u Županiji i naglasio važnost prostornih planova.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu II.IDDPU "Groblje"

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu II.IDDPU "Groblje" koja će trajati od 08. do 15. prosinca 2017.g. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Mlini. Javno izlaganje održat će se 12.prosinca 2017.g. u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka (III.kat), Vukovarska 48, Mlini>opširnije...

 

Izvješće o stanju u prostoru Općine Župa dubrovačka 2012.-2016.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09 i 06/13), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 2. sjednici Općinoskog vijeća održanoj dana 27.srpnja 2017.godine donijelo je Izvješće o stanju u prostoru Općine Župa dubrovačka za razboblje od 2012. do 2016. godine>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlozima IDPPUG Dubrovnik i IDGUP Dubrovnik te Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU Belvedere

Grad Dubrovnik objavljuje Javnu raspravu o Prijedlozima IDPPUG Dubrovnik i IDGUP Dubrovnik te Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU Belvedere, koja će trajati od 08. do 22.prosinca 2017.g. U to vrijeme Javni uvid biti će omogućen u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati. Javno izlaganje održati će se 13.prosinca 2017.g. u 17:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1>opširnije...

 

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU naselja Slano

Općina Dubrovačko primorje objavljuje ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDUPU naselja Slano koja će trajati od 01. do 08. prosinca 2017.godine. Za vrijeme trajanja Ponovne Javne rasprave, Ponovni Javni uvid biti će omogućen u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrovačko primorje, Trg Ruđera Boškovića 1, Slano, svakim radnim danom od 07:00 do 11:00 sati. Javno izlaganje održat će se 04.prosinca 2017.g., s početkom u 11:00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma u, Radojčići 1, Slano>opširnije...

 

Edukacija zaposlenika Zavoda za prostorno uređenje DNŽ

Edukacija s GIS alatima za zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije održana je u razdoblju od 27.studenog 2017.g do 29.studenog 2017.g. u prostorijama Zavoda. Tečaj GIS održala je tvrtka Prehnit d.o.o., a obuhvaćalo je metode vizualizacije, upravljanja i analize prostornih podataka koristeći GIS alat. Tečaj su uspješno završili Marina Oreb, Stjepko Kovačić, Barbara Savin i Silvana Taslaman. >opširnije...

 

Dani Dragutina Rucnera

Djelatnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ sudjelovali su dana 24.studenog 2017.g. na stručnom skupu Dani Dragutina Rucnera kojeg je organizirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Udrugom BIOM. Na skupu je održano 5 predavanja:„Zašto zaštita prirode?“, „Hutovo blato – jučer, danas, sutra“, „Plan upravljanja područjima delte Neretve“, „Turizam i prostor“  te „Dragutin Rucner – glazbenik, preparator i ornitolog. Nakon skupa oganiziran je izlet na ušće Neretve i promatranje ptica>opširnije...

 

Odluka o izradi UPU Industrijsko-poslovne zone Vranjak 3 (IK) u Pločama

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Sl.gl. Grada Ploča, br. 14/09., 03/12., 01/13. i 03/17.), Gradsko vijeće Grada Ploče na 4. sjednici, održanoj dana 04. studenog 2017.g., donijelo je Odluku o izradi UPU-a Industrijsko-poslovne zone Vranjak 3 (IK) u Pločama>opširnije...

 

Donesene II. IDPPUO Janjina

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 30. Statuta Općine Janjina (Sl.gl.DNŽ 6/13.), Odluke o izradi II.IDPPUO Janjina (Sl.gl.DNŽ 5/15. i 8/15.), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:KLASA:350-02/17-11/15, UR.BROJ:531-05-17-6, od 28. ožujka 2017.g., Općinsko vijeće na 22. sjednici, održanoj 11. travnja 2017.g. donijelo je Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Janjina>opširnije...

 

Odluka o izradi UPU "GZ Lokva"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 49. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 7/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst i 5/14.) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) i Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu UPU "GZ Lokva" (klasa:350-01/17-01/01,ur.broj:2138/01-02-17-22), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj 12.listopada 2017.g. donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja "GZ Lokva">opširnije...

 

Javna rasprava o II. IDUPU naselja Duba

Općina Slivno objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU naselja Duba. Početak javnog uvida je 26.listopada 2017. do 10.studenog 2017.g. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se dana 26.10.2017.g. u Vijećnici Općine Slivno, na adresi Podgradina 41 u Opuzenu, s početkom u 10:00 sati>opširnije...

 

Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Konavle

Na temelju članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 06/14.- pročišćeni tekst i 04/16.) Općinsko vijeće Općine Konavle na 2. sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine donosi Odluku o izradi Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Konavle>opširnije...

 

Radni sastanak o izradi Stručno-analitičkih poslova za prostorne planove posebnih obilježja

Djelatici Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije i predstavnici Zadarske županije 29. i 30. rujna 2017. godine bili su u radnom posjetu Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.Razgovaralo se o izradi Stručno-analitičkih poslova za prostorne planove posebnih obilježja koje Zavodi izrađuju na zahtjev Hrvatskog zavoda za prostorno uređenje.  >opširnije...

 

Predstavljanje projekta Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske

Na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u petak 22.rujna 2017. održano je predstavljanje projekta Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske. Glavni cilj interdisciplinarnog projekta CRORURIS je oblikovanje varijantnih scenarija razvoja ruralnih područja Hrvatske u 2030. Svrha projekta jest poticanje promišljanja i javne rasprave o budućnosti ruralnih područja, na temelju znanstvenih istraživanja o mogućim smjerovima njihova razvoja u Hrvatskoj.  >opširnije...

 

Mediteranski dan obale - Sačuvajmo naše more

Mediteranski dan obale – Sačuvajmo naše more, održao se dana 25. rujna 2017. godine u Tivtu, Crna Gora. Održala se u suradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, Mediteranskog akcijskog plana u okviru Programa Ujedinjenih naroda za životnu sredinu (UNEP/MAP), Centrom za regionalne aktivnosti programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) iz Splita i Javnog poduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore, Filipa Vujanovića>opširnije...

 

Stručni skup Urbano-ruralne veze

Hrvatski zavod za prostorni razvoj organizirao je stručni skup pod nazivom Urbano-ruralne veze 19. i 20. rujna 2017. godine u termama Sveti Martin na Muri.
Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovao je na skupu s prezentacijom Metodologija izrade stručno-analitičkih podloga za prostorne planove Nacionalnog parka Mljet i Parka prirode Lastovsko otočje
>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Lastovo

Općina Lastovo objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUO Lsstovo koja će trajati 8 dana, od 27. rujna do 04. listopada 2017.g. U tom razdoblju, Javni uvid moći će se izvršiti u prostorijama Općine Lastovo, Dolac 3, svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati. Javno izlaganje održati će se 27. rujna 2017.g. s početkom u 11:00 sati u Općini Lastovo, Dolac 3. >opširnije...

 

Donesen UPU naselja Lopud

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.-pročišćeni tekst, 9/15. i 12/15.-Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenju naselja Lopud>opširnije...

 

Donesene III. IDPPUO Lumbarda

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 32. Statuta Općine Lumbarda (Sl.gl. Općine Lumbarda br. 3/13 i 2/16), Odluke o izradi II.IDPPUO Lumbarda (Sl.gl. Općine Lumbarda 4/15, 8/15), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:KLASA:350-02/17-11/36, UR.broj:531-05-1-1-2-17-4, od 13. travnja 2017.g., Općinsko vijeće je na svojoj 21. sjednici održanoj dana 18. travnja 2017.g. donijelo je Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda>opširnije...

 

Donesen UPU "Mihanići" (UPU 49)

Na temelju članka 109.-112. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Sl.gl. Općine Konavle, 06/14. - pročišćeni tekst, 04/16.), Općinsko vijeće Općine Konavle, na 1. sjednici održanoj 26.srpnja 2017. godine, donosi Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Mihanići" (UPU 49)>opširnije...

 

Međunarodna urbanističko-arhitektonska radionica "Overbooking the City"

U organizaciji udruge Urban Transcripts iz Londona, u Dubrovniku se održava međunarodna urbanističko-arhitektonska radionica "Overbooking the City" u periodu od 20. do 26. kolovoza 2017.g. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije sudjeluje kao prvo predavanje u ciklusu, s temom "Dubrovnik in Dubrovnik-Neretva County" kojeg izlažu Barbara Savin i Iva Knego>opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu UPU "Suđurađ - TZ Za Orsanom"

Grad Dubrovnik obavještava o Javnoj raspravi o prijedlogu UPU "Suđurađ - TZ Za Orsanom" koja će trajati od 04. kolovoza do 02. rujna 2017. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, Javni uvid u prijedlog Plana biti će  moguć svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik; svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati, na zahtjev, pozivom na broj 099 813 8615, u prostorijama knjižnice Osnovne škole, Puhijera 9, Suđurađ  te na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika. Javno izlaganje  održat će se 28. kolovoza 2017.  u prostorijama Osnovne škole, Puhijera 9, Suđurađ s početkom u 12:00 sati te 29. kolovoza 2017. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik s početkom u 10:00 sati.  >opširnije...

 

Odluka o izradi IDPPUO Konavle

Na temelju članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17.)
i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 06/14.-pročišćeni tekst, 04/16.) Općinsko vijeće Općine Konavle na 1. sjednici održanoj 26. srpnja 2017. godine donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna PPUO Konavle
>opširnije...

 

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu ID PPUO Orebić

Općina Orebić objavljuje ponovnu Javnu raspravu o prijedlogu ID PPUO Orebić koja će trajati od 02. do 09. kolovoza 2017. godine. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, Javni uvid u prijedlog Plana biti će omogućen u prostorijama Općine Orebić, Obala Pomoraca 24, radnim danom od 09:00 do12:00 sati. Javno izlaganje održat će se 02. kolovoza 2017. godine, s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Orebić, Obala Pomoraca 24>opširnije...

 

Sastanak na temu ruralne baštine područja Neretve

26. srpnja 2017. godine u općini Slivno, Župan Nikola Dobroslavić je održao je sastanak s neretvanskim gradonačelnicima i načelnicima. Sastanku su  također nazočili zamjenica župana Žaklina Marević, predstavnice DUNEA-e, direktorica Melanija Milić i djelatnica Iva Pozniak te ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje DNŽ koja je održala kratku prezentaciju kao uvod  temu.
Teme sastanka bile su valorizacija ruralne graditeljske baštine u Neretvi i plovni put do Metkovića u sustavu navodnjavanja Donje Neretve.
  >opširnije...

 

Donesene IDPPUO Lastovo

Na temelju članka 89. i 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 25. Statuta Općine Lastovo (Sl.gl. Općine Lastovo, 03/13. - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Lastovo, na 38. sjednici održanoj 28. ožujka 2017. godine donosi Odluku o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lastovo>opširnije...

 

Odluka o izradi  UPU Luka Ploče l1

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine", broj
153/13. i 65/17.) i članka 24. Statuta Grada Ploča (,,Službeni glasnik Grada Ploča", broj
14/09,03/12, 01/13 i 03/17), Gradsko vijeće Grada Ploča na 2. sjednici, održanoj dana
25. srpnja 2017. godine, donijelo je
Odluku o izradi UPU Luka Ploče l1.  >opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu (III.) IDUPU naselja Slano

Općina Dubrovačko Primorje objavljuje Javno raspravu o prijedlogu (III.) ID UPU naselja Slano koja će trajati od 25. srpnja do 08. kolovoza 2017. U tom razdoblju, Javni uvid u prijedlog Plana biti će omogućen u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrovačko primorje, Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano, svakim radnim danom od 07:00 do 11:00 sati te na mrežnim stranicama Općine Dubrovačko primorje www.dubrovackoprimorje.hr. Javno izlaganje održat će se 27. srpnja 2017. s početkom  u 11:00 uprostorijaman Vatrogasnog doma, Radojčići 1, 20232 Slano.  >opširnije...

 

Odluka o izradi UPU Komolac

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj
4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13.- pročišćen tekst, 9/15 i 12/15), Gradsko vijeće Grada
Dubrovnika na 3. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017., donijelo je Odluku o izradi UPU Komolac
>opširnije...

 

Odluka o izradi UPU "Tehničko-tehnološki blok Osojnik"

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj:
153/13 i 65/17), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“,
broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13.- pročišćen tekst, 9/15 i 12/15), Gradsko vijeće Grada
Dubrovnika na 3. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017., donijelo je Odliku o izradi UPU "Tehničko-tehnološki blok Osojnik"
>opširnije...

 

Odluka o izradi I. IDPPUO Zažablje

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj
153/13.) i članka 28. Statuta Općine Zažablje (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije,
broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Zažablje na 2. sjednici, održanoj 8. srpnja 2017., donijelo
je Odluku o izradi I. IDPPUO Zažablje
>opširnije...

 

Donesene (II.) ID UPU naselja Sobra

Na temelju čl. 109., stavak (6) Zakona o prostornom uređenju („NN“ broj 153/13), čl. 33., st. 1., točka 21. Statuta O. Mljet („Sl.gl.O. Mljet“ br. 1/14), a u skladu s odredbama Odluke o izradi UPU  naselja Sobra („Sl.gl. O. Mljet“ broj 1/16) nakon pribavljene suglasnosti MGIPU Klasa: 350-02/17-13/11, Urbroj: 531-05-1-1-2-17-5 od 14. ožujka 2017. godine Općinsko vijeće O. Mljet na svojoj 2. sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine donosi Odluku o donošeniu UPU naselja Sobra>opširnije...

 

Donesen UPU dijela naselja "Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2"

Na temelju čl. 109., stavak (6) Zakona o prostornom uređenju („NN“ broj 153/13), čl. 33., st. 1., točka 21. Statuta O. Mljet („Sl.gl.O. Mljet“ br. 1/14), a u skladu s odredbama Odluke o izradi UPU  naselja Sobra („Sl.gl. O. Mljet“ broj 1/16) nakon pribavljene suglasnosti MGIPU Klasa: 350-02/17-13/11, Urbroj: 531-05-1-1-2-17-5 od 14. ožujka 2017. godine Općinsko vijeće O. Mljet na svojoj 2. sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine donosi Odluku o donošeniu UPUdijela naselja "Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2>opširnije...

 

Donesene Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploče

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/2013), članka 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o izradi IDPPUG Ploče (Sl.gl.Grada Ploča 01/11.), Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi IDPPUG Ploča (Sl.gl.Grada Ploča 08/15.), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa:350-02/17-11/11, Ur.broj:531-05-17-6 od 6. travnja 2017.g., te članka 24. Statuta Grada Ploča (Sl.gl. Grada Ploča br. 14/09, 03/12 i 01/13.) Gradsko vijeće Grada Ploča na 31. sjednici održanoj 18. travnja 2017. godine donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu III. IDPPUG Opuzen

Grad Opuzen objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu III. IDPPUG Opuzena. Javni uvid trajat će od 10. srpnja 2017.g. do 10. kolovoza 2017.g., svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Jedinstvenig upravnog odjela, u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 24. srpnja 2017.g. u Gradskoj vijećnici, u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1, s početkom u 10:00 sati.  >opširnije...

 

Donesene IDPPUO Župa dubrovačka

Na temelju članka 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 08/09., 06/13.), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, na 29. sjednici održanoj 13. travnja 2017.g. donosi Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka>opširnije...

 

UPU Turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena

Na temelju članka 109.-112. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo (Sl.gl. Općine Lastovo, 03/13. -pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Lastovo, na 38. sjednici održanoj 28. ožujka 2017. godine donosi Odluku o donošenju UPU Turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena>opširnije...

 

Donesene IDUPU zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene "Kopačica"-Popovići (UPU 88)

Na temelju članaka 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Sl.gl. Općine Konavle, 06/14. -pročišćeni tekst, 04/16.), Općinsko vijeće Općine Konavle, na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2017.g. donosi Odluku o donošenju IDUPU zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene "Kopačica" - Popovići (UPU 88)>opširnije...

 

DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT - Suradnjom do cjelovitog razvoja!

DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT - Suradnjom do cjelovitog razvoja! održati će se 20.-22. travnja 2017. Sveti Martin na Muri, Međimurje. Tema drugog Hrvatskog ruralnog parlamenta je pitanje suradnje kao preduvjeta cjelovitog razvoja. Zavod za prostorno uređenje DNŽ se predstavlja na poster-sekciji Interdisciplinarnom suradnjom do bolje kvalitete života u ruralnim prostorima stručno-istraživačkim projektom autorica Ivane Tutek i Dilke Bobanović „RASPROSTRANJENOST I TIPOLOŠKA OBILJEŽJA POVIJESNIH GRADITELJSKIH STRUKTURA U KULTURNOM KRAJOLIKU DUBROVAČKOG PRIMORJA“.  >opširnije...

 

Donesen UPU Poduzetnička zona Vela Luka

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Sl.gl. Općine Vela Luka, br. 6/13, 9/14), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 24. sjednici održanoj dana 21. veljače 2017.g. donijelo je Odluku o donošenju UPU Poduzetnička zona Vela Luka>opširnije...

 

Donesene Izmjene i dopune Prostornog plana grada Ploče

Na Gradskom vijeću Grada Ploče u Pločama dana 18.travnja 2017. donesene su Izmjene i dopune Prostornog plana grada Ploče>opširnije...

 

Izložba ostvarenja dubrovačkih arhitekata 2012. - 2016.

Društvo arhitekata Dubrovnik u suradnji s Umjetničkom galerijom Dubrovnik organizator je otvorenja Izložbe ostvarenja dubrovačkih arhitekata 2012. - 2016. koje će se održati 18.travnja 2017.g. u 20:00h u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, Frana Supila 23. Zavod za prostorno uređenje DNŽ sudjeluje sa temom Budućnost povijesnog urbanog krajolika Grada Dubrovnika, dobra svjetske baštine (UNESCO) prezentirajući studije izrađene u sklopu EU projekta prekogranične suradnje Hrvatske i Crne gore "Baština - pokretač razvoja">opširnije...

 

Odluka o izradi IDUPU "Srebreno I"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Srebreno I">opširnije...

 

Odluka o izradi UPU "Školski centar"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine donijelo je Odluku o izradi UPU "Školski centar">opširnije...

 

Odluka o izradi II. IDDPU Groblje

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 255. Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 06/08, 08/12, 07/13) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Groblje>opširnije...

 

Sudjelovanje Zavoda na 9. Konferenciji Vijeća Europe na temu Konvencije o Europskom krajobrazu

Na poziv Ministarstva kulture Hrvatske, Zavod za prostorno uređenje DNŽ sudjeluje na 9. Konferenciji Vijeća Europe na temu Konvencije o europskom krajobrazu koja se održava u Strasbourgu 23. i 24. ožujka 2017.g. Biserka Bilušić Dumbović kao predstavnica Ministarstva kulture i predstavnice Zavoda Barbara Savin i Silvana Taslaman izvjestit će o aktivnostima implementacije ove konvencije za 2015. i 2016. godinu>opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu CIDPPUO Ston

Općina Ston objavljuje javnu raspravu o prijedlogu CIDPPUO Ston. Javni uvid trajat će od 20.03. 2017 do 18.04.2017. svaki radni dan od 09,00 do 12,00 sati  u vijećnici općine Ston u Stonu te na www.opcinaston.hr. Javno izlaganje održat će se dana 27.03.2017. godine  s početkom u 11,00 u vijećnici općine Ston u Stonu.  >opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu UPU "Duba Stonska - uvala Bjejevica"

Općina Ston objavljuje javnu raspravu o prijedlogu CIDPPUO Ston. Javni uvid trajat će od 20.03. 2017 do 18.04.2017. svaki radni dan od 09,00 do 12,00 sati  u vijećnici općine Ston u Stonu te na www.opcinaston.hr. Javno izlaganje održat će se dana 27.03.2017. godine  s početkom u 11,00 u vijećnici općine Ston u Stonu.  >opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu "UPU Duba stonska - Zjat sjever"

Općina Ston objavljuje javnu raspravu o prijedlogu CIDPPUO Ston. Javni uvid trajat će od 20.03. 2017 do 18.04.2017. svaki radni dan od 09,00 do 12,00 sati  u vijećnici općine Ston u Stonu te na www.opcinaston.hr. Javno izlaganje održat će se dana 27.03.2017. godine  s početkom u 11,00 u vijećnici općine Ston u Stonu.  >opširnije...

 

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu IDPPUO Orebić

Općina Orebić obavještava o  ponovnoj javnoj raspravi koja ce trajati od 06. do 13. ožujka 2017. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave biti će moguć uvid u Plan radnim danom od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24. i na mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr. Javno izlaganje održat će se  09. ožujka 2017. godine sa početkom u 11:00 sati u Općini Orebić , Obala pomoraca 24.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Mihanići" (UPU 49)

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Mihanići" (UPU 49) koja će trajati 30 dana, od 27. veljače do 28. ožujka 2017. godine tijekom koje će trajati javni uvid svaki radni dan od 9:00 do 12:00 sati u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac") te na službenim stranicama Općine Konavle. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održati će se dana 08. ožujka 2017. godine, s početkom u 14:00 sati, u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac")>opširnije...

 

Prezentacija Prostorno-prometno-građevinske studije cestovne mreže na području Metkovića

Stjepko Kovačić, Zavod za prostorno uređenje DNŽ i Miho Baće, Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze DNŽ, sudjelovali su u Metkoviću na prezentaciji Prostorno-prometno-građevinska studija cestovne mreže državnog značenja na širem području Metkovića. Investitor studije su Hrvatske ceste, a izrađivač je Promel projekt Zagreb. Svrha izrade studije bila je identifikacija odnosno izrada prometne analize studije koja će sadržavati i definirati elemente poboljšenja odvijanja prometa na širem području grada Metkovića, s razradom idejnih rješenja planiranih cesta.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Blato za razdoblje 2015. - 2020.

Na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša (NN 08/13 i 78/15), članka 15. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 64/08) i članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato donosi Odluku o upućivanju Strateške studije utjecaja Nacrta prijedloga Strategije razvoja Općine Blato za razdoblje 2015. - 2020. na okoliš s Nacrtom prijedloga Strategije razvoja Općine Blato za razdoblje 2015. - 2020. na javnu raspravu.>opširnije...

 

Glavni plan razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja plana/ programa na okoliš s Procjenom utjecaja na baštinu (HIA) za dobra Svjetske kulturne baštine (WH)

Javno izlaganje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu Glavnog plana prometa Funkcionalne regije Južna Dalmacija održava se danas, u petak, 10. veljače 2017.g., u amfiteatru Sveučilišnog kampusa u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, s početkom u 10:00 sati. Javni uvid u Stratešku studiju i Plan biti će omogućen u razdoblju od 01. veljače do 02. ožujka 2017.g. u prostorima Upravnog odjela za komunalne poslove, promet i veze DNŽ, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik, radnim danima od 10:00 do 13:00 sati>opširnije...

 

Odluka o izradi II. IDUPU naselja Duba

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153113) i članka 31. Statuta Općine Slivno ("Neretvanski glasnik", 4/09 i "Općinski glasnik", 1/13) Općinsko vijeće Općine Slivno na XXII. sjednici održanoj 16. prosinca 2016. godine donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Slivno.  >opširnije...

 

Odluka o izradi V. IDPPUO Slivno

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153113) i članka 31. Statuta Općine Slivno ("Neretvanski glasnik", 4/09 i "Općinski glasnik", 1/13) Općinsko vijeće Općine Slivno na XXII. sjednici održanoj 16. prosinca 2016. godine donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Slivno.  >opširnije...

 

Donesene II. IDPPUG Korčula

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule (Sl.gl. 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (Sl.gl. 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročićečeni tekst i 1/16), Odluke o izradi Plana (Sl.gl. 4/12, 4/15), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa:350-02/16-11/46, Ur.broj:531-05-16-6, od 21. studenog 2016.g., Gradsko vijeće ja na 16. sjednici održanoj dana 29. studenog 2016.g. donijelo Odluku o donošenju II. IDPPUG Korčule>opširnije...

 

Javno izlaganje Prijedloga IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš IDPPDNŽ

Javno izlaganje održano je u Gradu Korčuli u ponedjeljak 30. siječnja 2017. godine u 10:30 sati, u Gradu Metkoviću isti dan u 17:00 sati, a u Gradu Dubrovniku u utorak 31. siječnja 2017. godine u 17:00 sati. U Javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode, Zavod za prostorno uređenje DNŽ i izrađivač Strateške studije tvrtka Dvokut Ecro iz Zagreba>opširnije...

 

Donesen UPU "Trsteno - Veliki Stol"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 05/13., 06/13.-pročišćeni tekst, 9/15. i 12/15.-Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 6. i 7. lipnja 2016., donijelo je Odluku o donošenju UPU "Trsteno - Veliki Stol">opširnije...

 

Donesen UPU Turističke zone - T1 i T2, unutar naselja Donje čelo na Koločepu

Na temelju članka 109., stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13). članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15 i 12/15-Odluka Ministarstva uprave RH i Odluke o izradi UPU turističke zone - T1 i T2, unutar naselja Donje Čelo na Koločepu (Sl.gl. Grada Dubrovnika br. 8/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je Odluku o donošenju UPU Turističke zone - T1 i T2, unutar naselja Donje Čelo na Koločepu>opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu III. (ciljanih) IDPPUO Lumbarda

Općina Lumbarda objavljuje Javnu raspravu koja će trajati 15 dana, od 17. siječnja 2017. do 31. siječnja 2017.g. tijekom koje će biti moguć Javni uvid u Prijedlog plana svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati u prostorijama Općine Lumbarda, Lumbarda 493, Lumbarda. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 24. siječnja 2017.g. s početkom u 13:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Lumbarda, Lumbarda 493, Lumbarda>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena i s tim povezanih IDPPUO Lastovo

Općina Lastovo objavljuje Javnu raspravu koja će trajati 8 dana, od 01. veljače 2017. do 08. veljače 2017.g. tijekom koje će biti moguć Javni uvid u Prijedlog plana svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati u Općini Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo, Jedinstveni upravni odjel, te na web-u www.lastovo.hr. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održati će se dana 07. veljače 2017.g., s početkom u 9:00 sati, u Općini Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo, Ured načelnika, u Lastovu>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU zone gospodarske - proizvodne i poslovne namjene "Kopačica"- Popovići (UPU 88)

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu koja će trajati 8 dana, od 30. siječnja do 07. veljače 2017.g. tijekom koje će biti moguć Javni uvid u Prijedlog plana u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac") svaki radni dan od 9:00 do 12:00 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održati će se dana 01. veljače 2017. g., s početkom u 14:00 sati, u Vijećnici Općine ŽKonavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac")>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju DNŽ objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ. Javna rasprava će trajati od 23. siječnja 2017. do 22. veljače 2017.g., a održavat će se u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću. Tijekom javnog uvida održat će se tri javna izlaganja: u Korčuli 30. siječnja 2017. u 10:30, u Metkoviću također 30. siječnja 2017. u 17:00, te u Dubrovniku 31. siječnja 2017. u 17:00.  >opširnije...

 

IDUPU Gršćica - Prižba

Na temelju članka 113. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13), članka 28. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato, br. 5/09, 3/13 i 9/13 - pročišćeni tekst) i Odluke o izradi dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato, br. 1/15) Općinsko vijeće Općine Blato, na 24. sjednici, održanoj dana 24. studenog 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju IDUPU Grščica - Prižba.  >opširnije...

 

Odluka o izradi IDPPUO Mljet

Na temelju članka 81. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13.), članka 33. stavak 1. točke 21. Statuta Općine Mljet (Službeni glasnik Općinje Mljet broj: 1/13) Općinsko vijeće Općine Mljet, na svojoj 31. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donijelo je Odluku o izradi IDPPUO Mljet>opširnije...

 

Odluka o donošenju DPPUO Janjina

Na temelju odredbe članka 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.), članka 45. Statuta Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 6/13.), Odluke o dopuni Prostornog plana uređenja Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 4/16.), Suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja klasa: 350-02/16-11/29, urbroj: 531-05-1-1-2-16-2 od 20. srpanja 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Janjina na 18. sjednici, održanoj 18. kolovoza 2016. godine, donijelo je Odluku o donošenju Dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Janjina>opširnije...

 

Odluka o izradi IDPPUO Blato

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13; dalje: ZPU), po prethodno zatraženom mišljenju (KLASA: 350-02/15-01/2, URBROJ: 2138/02-01-16-17, od 12. srpnja 2016. godine), te članka 28. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Blato je na svojoj 24. sjednici održanoj 24. studenoga. 2016. godine donijelo je Odluku o izradi IDPPUO Blato.  >opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu UPU dijela naselja Babino polje - "Uvala Sutmiholjska 2 "

Općina Mljet objavljuje javnu raspravu koja će trajati od 28. studenog 2016. do 27. prosinca 2016.g. tijekom koje će biti moguć Javni uvid u Prijedlog plana u prostorijama Općine Mljet, Zabrežje 2, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati. Javno izlaganje održat će se 29. studenog 2016.g (utorak) u 13:00 sati u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju>opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu IDUPU naselja Sobra

Općina Mljet objavljuje javnu raspravu koja će trajati od 28. studenog 2016. do 12. prosinca 2016.g tijekom koje će biti moguć Javni uvid u Prijedlog plana u prostorijama Općine Mljet, Zabrežje 2, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati. Javno izlaganje održat će se 29. studenog 2016.g (utorak) u 13:45 sati u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju>opširnije...

 

Prezentacija - Planirana cestovna mreža Dubrovačko-neretvanske županije

U utorak, dana 22. studenog 2016.g. u amfiteatru Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanska županija i Zavod za prostorno uređenje DNŽ održali su prezentaciju "Prometna mreža DNŽ" na kojoj su predstavljena idejna rješenja za ključne probleme povezanosti unutar Županije te Županije s ostatkom države>opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu IDUPU Orebić-Podgorje-Stanković

Općina Orebić objavljuje javnu raspravu koja će trajati od 21. studenoga 2016. do 05. prosinca 2016.g. tijekom koje će biti moguć Javni uvid u Prijedlog plana u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., radnim danom od 09.00 do 12.00 sati i na mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr.
Javno izlaganje održat će se 29. studenoga 2016.g., u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., s početkom u 10.00 sati>opširnije...

 

Odluka o izradi UPU "Mihanići" (UPU 49)

Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 06/14.-pročišćeni tekst, 04/16.) Općinsko vijeće Općine Konavle na 23. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine donijelo je Odluku o izradi UPU "Mihanići" (UPU 49)>opširnije...

 

Donesene IV. IDPPUO Slivno

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) te članka 31. Statuta Općine Slivno ("Neretvanski glasnik", 4/09 i "Općinski glasnik", 1/13), Općinsko vijeće Općine Slivno na XXI. sjednici održanoj 17. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju IV. IDPPUO Slivno>opširnije...

 

Odluka o izradi CIDPPUO Ston

Na temelju čl. 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine, br. 153/13.) i čl. 32. Statuta Općine Ston ( Službeni glasnik DNŽ, broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine Ston na 22. sjednici. održanoj  18. kolovoza 2016. godine donijelo je Odluku o izradi CIDPPUO Ston, UPU "Duba Stonska - Zjat Sjever" te UPU "Duba Stonska - Uvala Bjejevica">opširnije...

 

Odluka o izradi UPU "Duba Stonska - Zjat sjever"

Na temelju čl. 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine, br. 153/13.) i čl. 32. Statuta Općine Ston ( Službeni glasnik DNŽ, broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine Ston na 22. sjednici. održanoj  18. kolovoza 2016. godine donijelo je Odluku o izradi CIDPPUO Ston, UPU "Duba Stonska - Zjat Sjever" te UPU "Duba Stonska - Uvala Bjejevica">opširnije...

 

Odluka o izradi "Duba Stonska - Uvala Bjejevica"

Na temelju čl. 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine, br. 153/13.) i čl. 32. Statuta Općine Ston ( Službeni glasnik DNŽ, broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine Ston na 22. sjednici. održanoj  18. kolovoza 2016. godine donijelo je Odluku o izradi CIDPPUO Ston, UPU "Duba Stonska - Zjat Sjever" te UPU "Duba Stonska - Uvala Bjejevica">opširnije...

 

Odluka o izradi  IDPPUG Dubrovnika, IDGUP Dubrovnika te IDDPU "Solitudo"

Na osnovu čl. 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („NN“ br. 153/13) te čl. 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni Glasnik Grada Dubrovnika" br. 4/09., 06/10., 03/11., 14/12., 05/13., 06/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 12/15. -Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 23. sjednici održanoj 29. i 30. rujna i 3. i 5. listopada 2016., donijelo je Odluku o izradi IDPPUG Dubrovnika, IDGUP Dubrovnika te IDDPU stambenog naselja "Solitudo>opširnije...

 

Odluka o izradi  IDPPUG Dubrovnika, IDGUP Dubrovnika te stavljanju izvan snage DPU "Belvedere"

Na osnovu čl. 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („NN“ br. 153/13) te čl. 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni Glasnik Grada Dubrovnika" br. 4/09., 06/10., 03/11., 14/12., 05/13., 06/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 12/15. -Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 23. sjednici održanoj 29. i 30. rujna i 3. i 5. listopada 2016., donijelo je Odluku o izradi IDPPUG Dubrovnika, IDGUP Dubrovnika te stavljanju izvan snage DPU "Belvedere".  >opširnije...

 

2. ponovna javna rasprava o Prijedlogu IDPPUG Ploče

Grad Ploče objavljuje 2. ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUG Ploče, koja će se održati u periodu od 24. listopada 2016. do 31. listopada 2016. Javni uvid u Prijedlog IDPPUG Ploče za 2. ponovnu javnu raspravu održat će se u Pločama, u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 sati. Javno izlaganje za 2. ponovnu javnu raspravu održat će se u Pločama, u prostorijama Doma sportova Ploče (Art prostor), Tina Ujevića 1, 27. listopada 2016., s početkom u 17:00 sati>opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu IDPPUO Orebić

Općina Orebić objavljuje Javnu raspravu koja će trajati od 10. do 24. listopada 2016.  tijekom koje će bit moguć Javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., radnim danom od 09,00 do 12,00 sati i na mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr.
Javno izlaganje održat će se 18.10.2016. godine,
u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., s  početkom u 11:00 sati.  >opširnije...

 

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama -  1. Radionica

U srijedu, 05. listopada 2016. godine, u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode održana je prva od predviđenih 10 radionica pod naslovom "Prostorno upravljanje i upravljanje obalnim područjem na kojoj su sudjelovali, među ostalim stručnjacima, i djelatnici županijskih  zavoda za prostorno uređenje. Cilj ovih radionica je definiranje okvira i sadržaja Nacrta nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine.   >opširnije...

 

Donesene IDDPU "Poslovna zona Dubravica"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13. ) i članka 34. Statuta Grada Metkovića ("Neretvanski glasnik", broj0/09., 02/13., 07/13.-proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Metkovića na XXVII. sjednici održanoj 26. kolovoza 2016. godine donosi Odluku o donošenju IDDPU " Poslovna zona Dubravica".  >opširnije...

 

Javna rasprava o IDPPUO Župa dubrovačka

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o IDPPUO Župa dubrovačka koja će trajati od 12. do 26. rujna 2016. godine tijekom koje će biti omogućen uvid u Plan svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župe dubrovačke (II kat) Vukovarska 48, 20207 Mlini. Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak, 19. rujna 2016. s početkom u 15:00 sati u Velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka (III kat) na adresi Vukovarska 48, 20207 Mlini.  >opširnije...

 

Obavijest o izradi UPU Kupari 1

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 24. sjednici održanoj 03. kolovoza 2016. godine donosi Odluku o izradi UPU Kupari 1>opširnije...

 

Geografske osnove zaštite i revitalizacije stare gradske jezgre Dubrovnika

Magistarski rad Rafaele Kovačević vrijedna je analiza stanja zaštite i revitalizacije stare gradske jezgre. Na temelju raznih statističkih podataka analizirane su demografske, funkcionalne, morfološke, stambene, fizionomske, gospodarske i druge karakteristike povijesne jezgre Dubrovnika kako bi se uočio razvojni trend.  >opširnije...

 

Donesene IDPPUO Trpanj

Na temelju odredbe čl. 188. ZPU (NN, broj 153/13.) i 100. ZPUG (NN, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., 80/13.), čl. 45. stavak 3. alineja 14. Statuta Općine Trpanj (Sl.gl.DNŽ, broj 6/13.), Odluke o izradi I. IDPPUO Trpanj (Sl.gl.DNŽ, broj 10/13.), suglasnosti MGIPU Klasa: 350-02/16-11/21, Ur.broj: 531-05-1-16-4 od 9. lipnja 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Trpanj na 16. sjednici, održanoj 18. lipnja 2016.godine, donijelo je Odluku o donošenju IDPPUO Trpanj>opširnije...

 

Donesene IDDPU II. faze Poslovne zone Opuzen

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) te članka 34. Statuta Grada Opuzena (“Službeni glasnik Grada Opuzena”, broj 3/13), Gradsko vijeće Grada Opuzena na XXII. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju IDDPU II. faze Poslovne zone Opuzen>opširnije...

 

Donesen UPU "Poslovna lokacija uvala Luka"
Na temelju čl. 188. ZPU („NN“, br. 153/13) te čl. 26., 100. i 102. ZPUGi („NN“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15), čl. 49. st. 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Sl.gl.Grada Korčule“, br. 6/09, 3/13, 4/13-pročišeni tekst i 5/14), čl. 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Sl.gl.Grada Korčule“, br. 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-proč. tekst i 1/16), Odluke o izradi UPU „Poslovna lokacija uvala Luka“ („Sl.gl.Grada Korčule“, br. 3/13), suglasnosti Župana dubrovačko-neretvanskog, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju UPU "Poslovna lokacija uvala Luka".  >opširnije...

 

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IDPPUG Ploče

Grad Ploče objavljuje ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUG Ploče, koja će se održati u periodu od 22. srpnja 2016. do 29. srpnja 2016. Javni uvid u Prijedlog IDPPUG Ploče za ponovnu javnu raspravu održat će se u Pločama, u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave. Javno izlaganje za ponovnu javnu raspravu održati će se u Pločama, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka ulica 2, 22. srpnja 2016., s početkom u 17:00 sati>opširnije...

 

Odluka o izradi IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"


Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN, 153/13.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Sl. gl. Općine Konavle, 06/14 . -pročišćeni tekst, 04/16.) Općinsko vijeće Općine Konavle na 22. sjednici održanoj 27.lipnja 2016. godine donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna UPU "Cavtat sa Zvekovicom"
>opširnije...

 

Odluka o izradi IDUPU zone gospodarske proizvodne i poslovne namjene
"Kopačica" - Popovići (UPU 88)


Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN, 153/13.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Sl. gl. Općine Konavle, 06/14 . -pročišćeni tekst, 04/16.) Općinsko vijeće Općine Konavle na 22. sjednici održanoj 27.lipnja 2016. godine donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna UPU zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene "Kopačica" - Popovići (UPU 88).  >opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu IV. PPUO Slivno

Općina Slivno objavljuje javnu raspravu o prijedlogu IV. IDPPUO Slivno koja će trajati od 11. do 25. srpnja 2016. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave biti će omogućen uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Slivno, Podgradina 41, Opuzen svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 12.00 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 18. srpnja 2016. godine u prostoriji vijećnice Općine Slivno, Podgradina 41, Opuzen s početkom u 10,00 sati.  >opširnije...

 

Odluka o izradi UPU "Suđurađ  - turistička zona Za Orsanom"

Temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13-dalje: Zakon) Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, kao Nositelj izrade objavljuje Obavijest o izradi UPU "Suđurađ - turistička zona Za Orsanom".  >opširnije...

 

Stručni skup Strategije urbane regeneracije u Zagrebu

Hrvatski zavod za prostorni razvoj bio je organizator stručnog skupa pod nazivom Strategije urbane regeneracije koji se održavao 9. i 10. lipnja 2016. godine u Zagrebu u velikoj predavaonici Arhitektonskog fakulteta. Na programu je bila tema urbane regeneracije prepoznata kao izuzetno relevantna tokom procesa izrade Nacrta prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske čiji izrađivač je bio Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Tom prigodom izdat je i zbornik radova. Skupu su od Zavoda za prostorno uređenje DNŽ prisustvovale Barbara Savin i Marina Oreb>opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu CIDPPUO Janjina

Općina Janjina objavljuje Javnu raspravu u trajanju od 15. do 29. lipnja 2016. godine. Tijekom Javne rasprave Javni uvid u prijedlog CIDPPUO Janjina biti će moguć u prostorijama Općine Janjina, svakog radnog dana od 08.00 do 12.00 sati. Javno izlaganje održat će se u četvrtak 23. lipnja 2016. godine s početkom u 16.00 sati u Vijećnici Općine Janjina, Janjina 111, Janjina>opširnije...

 

Odluka o izradi IDPPUO Lastovo

Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo (Službeni glasnik Općine Lastovo, 01/13.) Općinsko vijeće Općine Lastovo na 32. sjednici održanoj 19. svibnja 2016. godine donosi Odluku i izradi IDPPUO Lastovo.  >opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Grad Dubrovnik objavluje javnu raspravu o prijedlogu UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati. Javni uvid trajat će 30 dana, od 30. svibnja 2016. do zaključno 28. lipnja 2016. svaki radni dan od 08.00 do 16.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik te na www.dubrovnik.hr. Javno izlaganje održat će se 07. lipnja 2016. u 13.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.  >opširnije...

 

Odluka o izradi IDPP Splitsko-dalmatinske županije

Na temelju članka 109. stavak 3. i članak 113. Zakona o prostornom uređenje („Narodne novine”, broj 153/13) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 1/03, 8/04, 5/05,i 5/06, 13/07 i 9/13), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 28. sjednici, održanoj 31. ožujka 2016., donijela je Odluku o izradi IDPPSDŽ.
>opširnije...

 

Izrada Plana upravljanja područja Ekološke mreže  "Delta Neretve"

U ponedjeljak, 16. svibnja 2016. godine, u prostorijama Gradskog kulturnog središta u Metkoviću održana je prva radionica u postupku izrade Plana upravljanja područja ekološke "Delta Neretve". Izradu plana vodila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ uz stručnu potporu udruge BIOM, a u utvrđivanju sadržaja Plana, između ostalih dionika, sudjelovali su i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.  >opširnije...

 

Donesene UPU "TZ Hoteli Orebić"

Na temelju članka 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i članka 15. i 31. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik Općine Orebić, 02/13.), Općinsko vijeće Općine Orebić, na 26. sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju IDUPU "TZ Hoteli Orebić">opširnije...

 

Ponovna javna rasprava u postupku II. IDPPUG Korčula

Grad Korčula objavljuje ponovnu javnu raspravu II. IDPPUG Korčula. Javni uvid u Ponovni prijedlog trajat će od 24. svibnja do 1. lipnja 2016. godine u vremenu od 8.30 do 10.30 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1. Javno izlaganje održat će se u utorak, 24. svibnja 2016. godine u Velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 13 sati>opširnije...

 

Odluka o izradi IV. IDPPUO Slivno

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka 31. Statuta Općine Slivno (“Neretvanski glasnik”, 4/09 i “Općinski glasnik”, 1/13) Općinsko vijeće Općine Slivno na 18. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donijelo je Odluku o izradi IV. IDPPUO Slivno>opširnije...

 

Donesene IDUPU "Blato"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.) i člancima 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 08/09.), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, na 22. sjednici održanoj 14.ožujka, 2016. godine, donosi Odluku o donošenju IDUPU "Blato">opširnije...

 

Donesene III. IDPPUO Slivno 

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", 153/13) te članka 31. Statuta Općine Slivno ("Neretvanski glasnik", 4/09 i "Općinski glasnik" 1/13), Općinsko vijeće Općine Slivno na 18. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju III. IDPPUO Slivno>opširnije...

 

Odluka o izradi UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine broj 153/13.), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćen tekst, 9/15. i 12/15. - Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 12. prosinca 2015., donijelo je Odluku o izradi UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati>opširnije...

 

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU Gršćica - Prižba

Općina Blato objavljuje ponovnu javnu raspravu o prijedlogu UPU Gršćica - Prižba. Javni uvid u plan trajat će od 31. ožujka do 13. travnja 2016. godine u vremenu od 08.00 do 15.00 sati u prizemlju Doma kulture, Općina Blato, Trg dr. F. Tuđmana 4. Javno izlaganje plana održat će se 07. travnja 2016. godine,  s početkom u 10.00 sati, u Domu kulture u vjećnici Općine Blato.  >opširnije...

 

Odluka o izradi UPU 2.2 "Sv. Jakov"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine broj153/13), članka
32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11,
14/12, 5/13, 6/13.-pročišćen tekst, 9/15 i 12/15-Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko
vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 14. ožujka 2016., donijelo je Odluku o izradi UPU 2.2. "Sv. Jakov"
>opširnije...

 

Donesene IDPPUO Kula Norinska

Na temelju članka 100. i 101. ZPUG (NN, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13.) u svezi s člankom 188. ZPU (NN, broj 153/13.), a u skladu s Prostornim planom DNŽ (Sl. gl. DNŽ, broj 6/03., 3/05.-uskl., 3/06.*, 7/10., 4/12.-isp., 9/13. i 2/15.-uskl.); * - Presuda Visokog upravnog suda RH Broj: Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., NN, broj 10/15. od 28.1.2015.) te članka 29. Statuta O. Kula Norinska (Sl. gl. DNŽ, broj 6/13.), Općinsko vijeće O. Kula Norinska na 16. sjednici, održanoj 12. veljače 2016. godine, donijelo je Odluku o donošenju IDPPUO Kula Norinska.  >opširnije...

 

 

Odluka o izradi III. IDPPUG Opuzen

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena broj 03/13) Gradsko vijeće Grada Opuzena na svojoj 20. sjednici odežanoj 25. veljače 2016. godine donijelo je Odluku o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opuzena>opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu IDDPU II. faze Poslovne zone Opuzen

Grad Opuzen objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu IDDPU II. faze Poslovne zone Opuzen koja će trajati od 14. ožujka do 29. ožujka 2016. godine. Za vrijeme javne rasprave biti će omogućen uvid u Prijedlog Plana svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 13.00 sati u prostorijama Grada Opuzena, Trg kralja Tomislava 1, Opuzen. Javno izlaganje održati će se dana 21. ožujka 2016. godine u Gradskoj vijećnici, u Gradu Opuzenu, Trg Kralja Tomislava 1, Opuzen, s početkom u 9.00 sati>opširnije...

 

Odluka o izradi IDDPU II. faze Poslovne zone Opuzen

Na temelju članka 86., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena, 03/13), Gradsko vijeće Grada Opuzena na 19. sjednici održanoj 04. prosinca 2015. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen>opširnije...

 

Donesene IDUPU "Zračna luka Čilipi 1"

Na temelju članka 112. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine broj: 153/13) i Službenom glasniku Općine Konavle broj 2/16, Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 18. sjednici održanoj 19. veljače 2016. godine donosi Odluku o donošenju IDUPU "Zračna luka Čilipi 1">opširnije...

 

Donesene IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"

Na temelju članka 112. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine broj: 153/13) i Službenom glasniku Općine Konavle broj 2/16, Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 18. sjednici održanoj 19. veljače 2016. godine donosi Odluku o donošenju IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom">opširnije...

 

Odluka o izradi Izmjena i dopuna DPU Poslovne zone Dubravica

Na temelju članaka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članka 34. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik, 04/09., 02/13., 07/13.-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Metkovića na XXIV. sjednici održanoj 02.veljače 2016. donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna DPU Poslovna zona Dubravica >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU Turistička zona T1 Jurjeva luka i luka nautičkog turizma LN Kremena

Općina Lastovo objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena. Javni uvid trajati će 30 dana, od 15. veljače do 15. ožujka 2016. Za vrijeme Javne rasprave  biti će omogućen uvid u Prijedlog Plana svaki radni ran od 9.00 do 11.00 sati u Općini Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo. Javno izlaganje održati će se dana 01. ožujka 2016. godine, u zgradi Općine Lastovo, u Lastovu, s početkom u 13.30 sati >opširnije...

 

II. ponovna javna rasprava o prijedlogu PPUO Slivno

Općina Slivno objavljuje II. ponovni javnu raspravu o prijedogu CIDPPUO Slivno koja će trajati od 22. do 29. veljače 2016 godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave biti će omogućen uvid u prijedlog Plana u prostoriji upravnog odjela u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen. Javno izlaganje održat će se 22. veljače 2016. godine u Vijećnici Općine Slivno, na adresi Podgradina 41, Opuzen s početkom u 10.00 sati>opširnije...

 

Donesene IDPPUO Mljet

Na temelju odredbe članka 198. ZPU (NN 153/13), članka 33. stavak 1. točka 21. Statuta Općine Mljet (Sl. gl. Općine Mljet broj: 1/14), a u skladu s odredbama Odluke o izradi IDPPUO Mljet (Sl. gl. Općine Mljet broj: 07/14), nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: 350-02/15-11/39, Urbroj: 531-05-15-6 od 08. prosinca 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Mljet na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2016. godine donosi Odluku o donošenju IDPPUO Mljet>opširnije...

 

Donesena Dopuna PPUG Dubrovnika

Na temelju članka 109. stavka 4., a u svezi sa člankom 201. stavka 1., Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 04/09., 06/10., 03/11., 14/12., 05/13., 06/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 12/15. - Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 12. sjednici održanoj 21. prosinca 2015., donijelo je Odluku o Dopuni PPUG Dubrovnika>opširnije...

 

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU naselja Sobra

Na temelju članka 81. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13.) i članka 33. stavak 1. točke 21. Statuta Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj: 1/13), Općinsko vijeće Općine Mljet, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2016. godine donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sobra>opširnije...

 

Odluka o izradi UPU dijela naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2"

Na temelju članka 81. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13.) i članka 33. stavak 1 točka 21. Statuta Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj: 1/13) Općinsko vijeće Općine Mljet, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2016. godine donijelo je Odluku o izradi UPU dijela naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska 2">opširnije...

 

Donosena Dopuna PPUO Blato

Na temelju članka 109. stavka 4. i članka 113. stavka 1. a u svezi članka 201.
stavka 1. Zakona o prostornom ureñenju (Narodne novine, broj 153/13), članka 28. Statuta
Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato, broj 5/9, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst.) i
Odluke o izradi dopune Prostornog plana ureñenja Općine Blato(Službeni glasnik Općine
Blato, broj 1/15) Općinsko vijeće Općine Blato, na 18. sjednici, održanoj dana 17. prosinca
2015. godine donijelo je
Odluku o donošenju DPPUO Blato.  >opširnije...

 

Odluka o izradi IDDPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"

Na temelju članka 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine broj153/2013), i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. -pročišćen tekst, 9/15 i 12/15- Odluka Ministarstva uprave Republike Hrvatske), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 25. siječnja 2016., donijelo je Odluku o izradi IDDPU "ŠRP Gospino polje". 

 

Javna rasprava o prijedlogu IDUPU "Zračna luka Čilipi 1"

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu IDUPU "Zračna luka Čilipi 1" koja će trajati od 25. siječnja do 01. veljače 2016. godine. Za vrijeme Javne rasprave biti će omogućen uvid u prijedlog Plana svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati u Općini Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac"). Javno izlaganje održati će se dana 27. siječnja 2016. godine, s početkom u 13.00 sati, u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac")>opširnije...

 

Programska konferencija IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007-2013

U ponedjeljak 11. siječnja 2016. godine u Podgorici u hotelu Ramada održana je Programska konferencija IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007-2013 na kojoj su promovirani programski rezultati ostvareni u periodu 2007-2013.
Konferencija je okupila predstavnike operativnih struktura i ugovornih tijela Hrvatske i Crne Gore, kao i predstavnike projekata (korisnike) ugovorenih u okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007-2013
>opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu UPU "Trsteno - Veliki stol"

Grad Dubrovnik, objavljuje javnu raspravu o prijedlogu UPU "Trsteno - Veliki stol" koja će trajati od 18. siječnja do 16. veljače 2016. godine. Za vrijeme trajanja Javne rasprave biti će omogućen uvid u prijedlog plana svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, Dubrovnik; od 09.00 do 16.00 sati u Osnovnoj školi  Antuna Masle, Orašac; od 09.00 do 16.00 sat u Područnoj školu Trsteno u Trstenom te na www.dubrovnik.hr. Javno izlaganje održati će se 28. siječnja 2016. godine s početkom u 13.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, Dubrovnik.   >opširnije...

 

Javna rasprava o prijedlogu IDPPUG Ploča

Grad Ploče objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu IDPPUG Ploča. Javna rasprava trajati će od 14. do 28. siječnja 2016. godine tijekom koje će biti omogućen uvid u prijedlog Plana u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg Kralja Tomislava 23, svakim radnim danom od 09.00 do 13.00. Javno izlaganje prijedloga Plana održati će se 25. siječnja 2016. godine sa početkom u 17.00 sati u Pločama, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka ulica 2.  >opširnije...

 

Ponovna javna rasprava o CIDPPUO Slivno

Općina Slivno obavještava o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno. Javna rasprava trajati će od 16. do 24. prosinca 2015. godine. U tom periodu bit će omogućen javni uvid u prijedlog Plana u Općinskoj vijećnici, Općina Slivno, Podgradina 41, Opuzen, svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 12.00 sati. Javno izlaganje održati će se 18. prosinca 2015. godine u Općinskoj vijećnici, Općina Slivno, Podgradina 41, Opuzen, s početkom u 10.00 sati.   >opširnije...

   Login