Insert:    
Visibility:     Module:   
You are here >   NOVOSTI

 

Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Sukladno članku 31. alineji 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (djelatnost Zavoda obuhvaća osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina.   >opširnije... 

 

Objava 2. Ponovne Javne rasprave o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju DNŽ objavljuje 2. Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ. 2. Ponovna Javna rasprava će trajati od 02.listopada 2018. do 02.studenog 2018.g., a održavat će se u Dubrovniku. Tijekom javnog uvida održat će se javno izlaganje 16.listopada 2018. u 17:00 sati u Dubrovniku, Velika vijećnica zgrade upravnih tijela Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, Pred dvorom 1.  >opširnije...

 

Donesene II. IDUPU naselja Duba

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) te članka 31. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik 04/09 i Općinski glasnik 01/13 i 05/18), Općinsko vijeće Općine Slivno na IX. sjednici održanoj 25. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Duba>opširnije...

 

Okrugli stol o otpadu iz mora i prezentacija projekata vezanih uz njegovu problematiku

U petak, 14. rujna 2018.godine na otoku Lokrumu u Dubrovniku, održan je stručno-znanstveni program Instituta za oceanografiju i ribarstvo o otpadu iz mora u Jadran, u suradnji sa JU "Rezervat Lokrum". Naziv projekta je smanjivanje i sprječavanje, integrirani pristup gospodarenju otpadom iz mora u Jadranu, a osnovni cilj projekta je određivanje novih strategija za smanjenje onečišćenja Jadrana otpadom iz mora.>opširnije...

 

Organizacija ronilačkog terenskog rada u zaštićenim područjima – izlaganje u okviru projekta Istraži, educiraj, upravljaj – za očuvano podmorje Lokruma!

U okviru projekta Istraži, educiraj, upravljaj – za očuvano podmorje Lokruma! Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita, 13.rujna 2018.g. na otoku Lokrumu organizirano je predavanje „Organizacija ronilačkog terenskog rada u zaštićenim područjima“ koje je održala mr.sc. Matea Špika, biolog i ronilac, voditelj projekta. Sudionici su se upoznali s organizacijom ronilačkog terenskog rada, metodologijom kartiranja podmorja i načinima identifikacije vrsta i staništa te prikupljanjem podataka za potrebe ekološke mreže Natura 2000.  >opširnije...

 

Četvrta sjednica povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

U ponedjeljak, 10. rujna 2018. godine u 09:00 sati, održana je IV. sjednica Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Povjerenstvo je zaključilo da je Strateška procjena stručna i utemeljena>opširnije...

 

Odluka o izradi (II.) CIDPPUO Ston

Na temelju članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17.) i članka 32. Statuta Općine Ston (Sl.gl. Dubrovačko-neretvanske županije, br. 05/13.) Općinsko vijeće Općine Ston na 7. sjednici, održanoj 26. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku o izradi Ciljanih izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston>opširnije...

 

Donesene IDUPU "Srebreno I"

Na temelju članka 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Sl.gl. Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13, 03/18), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 8. sjednici održanoj 30. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Srebreno I">opširnije...

 

Donesen UPU "Školski centar"

Na temelju članka 109.-112. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Sl.gl. Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13, 03/18), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 8. sjednici održanoj 30. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Školski centar">opširnije...

 

Donesen UPU "Tehničko-tehnološki blok Osojnik"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 26. srpnja 2018., donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Tehničko –tehnološki blok Osojnik“>opširnije...

 

Donesen UPU "GZ Lokva"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN, broj 153/13 i 65/17), čl. 47. st. 1. točke 24. Statuta Grada Korčule ("Sl. gl. Grada Korčule", broj 3/18), čl. 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule ("Sl. gl. Grada Korčule", broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Odluke o izradi UPU "GZ Lokva" ("Sl. gl. Grada Korčule", broj 8/17), te suglasnosti MGIPU, KLASA: 350-02/18-13/25, URBROJ: 531-05-18-2, od 6. travnja 2018. godine, Gradsko vijeće je na 9. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o donošenju UPU "GZ Lokva">opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU Industrijsko-poslovne zone "Vranjak 3"

Grad Ploče objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU Industrijsko-poslovne zone "Vranjak 3" koja će trajati 30 dana, od 23. srpnja do 21. kolovoza 2018. godine. U tom vremenu će biti omogućen Javni uvid i tijekom kojeg će biti javno izlaganje 30. srpnja 2018. godine u 11:00 sati, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka ulica 2, 20 340 Ploče.  >opširnije...

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. IDGUP Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 87., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 04/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13-pročišćeni tekst, 09/15 i 05/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici održanoj 06. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika>opširnije...

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. IDPPUG Dubrovnik

Na temelju članaka 86., 87., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 04/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13-pročišćeni tekst, 09/15 i 05/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici održanoj 06. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika>opširnije...

 

Održano Javno izlaganje o Prijedlozima IDPPUG DUBROVNIK, IDGUP DUBROVNIK i IDDPU stambenog naselja "SOLITUDO"

Javno izlaganje održano je 20. srpnja 2018. godine u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik. 
U javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika i stručni izrađivač Plana Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlozima IDPPUG DUBROVNIK, IDGUP DUBROVNIK i IDDPU stambenog naselja "SOLITUDO"

Grad Dubrovnik objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUG i IDGUP DUBROVNIK te IDDPU stambenog naselja "Solitudo" koja će trajati 9 dana, od 19.srpnja do 27.srpnja 2018. godine. U tom vremenu će biti omogućen Javni uvid u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svaki radni dan od 09:00 do 15:00 sati. Javno izlaganje održati će se 20.srpnja 2018. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika s početkom u 11:00 sati>opširnije...

 

Donesen UPU "Suđurađ - turistička zona Za Orsanom"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 04/09., 06/10., 03/11., 14/12., 05/13., 06/13.-pročišćeni tekst i 09/15.), Gradsko vijeće Grada dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 09. ožujka 2018.godine., donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Suđurađ - turistička zona Za Orsanom.  >opširnije...

 

Donesene II. IDDPU "Groblje"

Na temelju članka 109., stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13, 65/17), članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Sl.gl. Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13 i 03/18) i Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblje (Sl.gl. Općine Župa dubrovačka 08/17.), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 6. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2018. godine donijelo je Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblje>opširnije...

 

Ponovna Javna rasprava IDPPDNŽ i Strateška studija utjecaja na okoliš - Javno izlaganje u Korčuli, Metkoviću i Dubrovniku

Javno izlaganje održano je u Korčuli, Metkoviću i Dubrovniku. U Korčuli, u četvrtak 14.lipnja 2018. godine u 10:30 sati, u Metkoviću u četvrtak 14.lipnja 2018. godine u 17:00 sati te u Dubrovniku u petak 15.lipnja 2018. godine. U javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i izrađivač Strateške studije tvrtka Dvoku Ecro iz Zagreba>opširnije...

 

Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. - 2021. godine

Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje uvid u Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša DNŽ za razdoblje 2018. do 2021. godine. Nacrt će biti objavljen na mrežnim stranicama DNŽ u trajanju od 30 dana u kojem roku je omogućeno davanje primjedbi, mišljenja i prijedloga jedinicama lokalne samouprave, javnosti i zaineresirane javnosti pisanim putem na adresu Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša>opširnije...

 

Odluka o izradi CIDPPUG Ploče i UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Ušće T3 u Pločama
Na temelju članka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 24. Statuta Grada Ploče (Sl.gl. Grada Ploče, 14/09., 03/12., 01/13. i 03/17.) Gradsko vijeće Grada Ploča na 8. sjednici održanoj 29.svibnja 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ploče i izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Ušće T3 u Pločama>opširnije...

 

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU "Školski centar"

Općina Župa dubrovačka objavljuje ponovnu javnu raspravu o prijedlogu UPU "Školski centar" koja će trajati od 12. do 19. lipnja 2018. godine. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom, radnim danom od 8.00 do 12:00 sati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine Župa dubrovačka. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 12. lipnja 2018. godine s početkom u 14.00 sati u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, u Srebrenom.   >opširnije...

 

Strateška studija utjecaja na okoliš

Strateška studija utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

 

Objava Ponovne Javne rasprave o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju DNŽ objavljuje Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ. Ponovna Javna rasprava će trajati od 04.lipnja 2018. do 04.srpnja 2018.g., a održavat će se u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću. Tijekom javnog uvida održat će se tri javna izlaganja: u Korčuli 14.lipnja 2018. u 10:30, u Metkoviću također 14.lipnja 2018. u 17:00, te u Dubrovniku 15.lipnja 2018. u 17:00.  >opširnije...

 

Donesene III. IDPPUG Opuzen

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena, br. 03/13.), Gradsko vijeće Grada Opuzena, na VIII. sjednici održanoj 25. travnja 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenju Grada Opuzena>opširnije...

 

EU projekt SUPREME - kroz medije -

Ovdje možete pratiti kako je EU projekt SUPREME - podrška državama članicama pri provedbi prostornog planiranja morskog područja (MSP-a) u istočnom Sredozemlju, popraćen od strane medija>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu CIDPPUO Konavle

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu CIDPPUO Konavle koja će trajati 8 dana, od 28.svibnja do 04.lipnja 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid u prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, u Cavtatu, radnim danom od 09:00 do 12:00 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 28.svibnja 2018.g. s početkom u 09:00 sati u zgradi Općine Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, u Cavtatu>opširnije...

 

EU projekt SUPREME u Dubrovniku

U Dubrovniku, 14.-17. svibnja 2018.g. održava se skup SUPREME. Tema skupa je prostorno planiranje morskog područja s ciljem ostvarivanja gospodarskih i društvenih ciljeva. U projektu sudjeluju javna tijela nadležna za prostorno planiranje mora iz četiriju država članica EU - Grčka, Italija, Slovenija i Hrvatska. Hrvatski partner na projektu je Hrvatski zavod za prostorni razvoj uz potporu Ministarstva graditeljastva i prostornog uređenja>opširnije...

 

Donesene IDUPU naselja Slano

Na temelju članka 198. i 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU naselja Slano (Sl.gl. DNŽ, br. 05/16., 05/18.) i članka 32. Statuta Općine Dubrovačko primorje (Sl.gl. DNŽ, br. 11/09., 02/10. i 05/13.) Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje na 4. sjednici održanoj 21.ožujka 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano>opširnije...

 

Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 26.travnja 2018. godine, donesena je Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja.
Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, a stručni izrađivač Hrvatski zavod za prostorni razvoj.  >opširnije...

 

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Blato

Općina Blato objavljuje Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUO Blato koja će trajati 15 dana, od 25.travnja do 09.svibnja 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid u prostorijama prizemlja Doma kulture - ulaz u Općinu Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, Blato i na internetskim stranicama. Javno izlaganje održati će se 08.svibnja 2018.godine u 09:30 sati u vijećnici Općine Blato>opširnije...

 

Odluka o izradi sveobuhvatnih IDPPUG Ploče

Na temelju članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Sl.gl. Grada Ploča, br. 14/09, 03/12, 01/13, 03/17 i 01/18), Gradsko vijeće Grada Ploča na 7. sjednici održanoj 10. travnja 2018.g. donijelo je Odlulu o izradi sveobuhvatnih Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ploča>opširnije...

 

Odluka o izradi UPU "1"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), članka 32. Statuta Općine Lumbarda (Sl.g. Općine Lumbarda 3/13, 2/16 i 1/18) i Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU "1",Klasa:350-01/17-01/1, Ur.broj:2138/06-02-18-9 od 30.ožujka 2018.g. Općinsko vijeće Općine Lumbarda je na 10. sjednici održanoj dana 10.04.2018.g. donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja "1">opširnije...

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi (VI.) IV.IDGUP Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 87., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 05/13, 06/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 09.travnja 2018.g., donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika>opširnije...

 

Treća sjednica Povjerenstva za SPUO IDPPDNŽ

U utorak, 17. travnja 2018. godine održana je III. sjednica Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Povjerenstvo je zaključilo da je Strateška procjena stručna i utemeljena>opširnije...

 

Odluka o izradi (VI.) IV.IDGUP Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 05/13, 06/13 - pročišćeni tekst i 9/15) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 09.ožujka 2018.g., donijelo je Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika>opširnije...

 

Odluka o izradi (V.) IV.IDPPUG Dubrovnik

Na temelju članaka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 05/13, 06/13 - pročišćeni tekst i 9/15) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 09.ožujka 2018.g., donijelo je Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika>opširnije...

 

URBAN-WASTE  - Završna prezentacija definiranih mjera za upravljanje otpadom

U utorak, dana 27. ožujka 2018.g. u Hotelu Adria, održana je završna prezentacija mjera za upravljanje otpadom nastalih kroz djelovanje projektne Zajednice prakse Dubrovačko-neretvanske županije, u okviru projekta URBAN-WASTE. Cilj je razviti smjernice za prevenciju i upravljanje otpadom u gradovima s visokim stopom turizma, kako bi se smanjila proizvodnja komunalnog otpada te poboljšalo gospodarenje komunalnim otpadom. Dubrovačko-neretvanska županija je jedno od 11 pilot područja projekta i ujedno jedino hrvatsko pilot područje. Svako pilot područje formiralo je mjere koje će se provoditi za vrijeme trajanja URBAN-WASTE-a s ciljem podizanja razine svijesti općenito o problematici otpada, posebice s osvrtom na utjecaj turizma>opširnije...

 

4. sastanak Upravnog odbora i 1. Tečaj osposobljavanja sudionika u Bologni

Dana 6 i 7.ožujka 2018. u Bologni u regiji Emilia-Romagna, Italija održan je 4. sastanak Upravnog Odbora te 1. Tečaj osposobljavanja sudionika/partnera za pripremu implementacije aktivnosti na pilot područjima projekta CO-EVOLVE Mediteran (INTERREG) na kojem su prisustvovali predstavnici Dunea-e i Zavoda za prostorno uređenje DNŽ. Projekt CO-EVOLVE se bavi promicanjem ko-evolucije ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma,te se na lokalnoj razini izrađuju integrirani planovi i provode aktivnosti na pilot područjima na principima integralnog upravljanja obalnim područjem te zaštite vrijednih prirodnih i kulturnih resursa. Pilot područje za provedbu aktivnosti u DNŽ je delta rijeke Neretve.  >opširnije...

 

Sastanak o očuvanju baštine u Općini Konavle

Dana 9.ožujka 2018. u Općini Tivat, Crna Gora održan je sastanak potencijalnih sudionika/partnera zainteresiranih za sudjelovanje u međugraničnom trilateralnom projektu na temu očuvanja baštine, a na inicijativu Općine Konavle koja predlaže projekt u vezi identifikacije, vrednovanja i revitalizacije suhozida na području Općine Konavle te njihovu moguću prezentaciju u turističke svrhe. Sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Konavle, Agronomskog fakulteta iz Zagreba, Zavoda za prostorno uređenje DNŽ iz Hrvatske te predstavnici Općine Tivat te udruga Expeditio i Napredak iz Crne Gore.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom" koja će trajati 8 dana, od 12.ožujka do 20.ožujka 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 sati u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac"). Javno izlaganje održati će se dana 19.ožujka 2018.g. u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat ("Vila Banac") s početkom u 18:00 sati>opširnije...

 

Donesene IDUPU "Orebić-Podgorje-Stanković"

Na temelju članka 109. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 15. i 31. Statuta Općine Orebić (Sl.gl. Općine Orebić, 02/13.), Općinsko vijeće Općine Orebić, na 6. sjednici održanoj dana 01. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Orebić-Podgorje-Stanković">opširnije...

 

Donesene IDPPUO Orebić

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17.) i članka 15. i 31. Statuta Općine Orebić (Sl.gl. Općine Orebić, 02/13.), Općinsko vijeće Općine Orebić, na 6. sjednici održanoj dana 01. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Orebić>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU "Školski centar"

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU "Školski centar" koja će trajati 30 dana, od 19.veljače do 23. ožujka 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno. Javno izlaganje održati će se 26.veljače 2018.g. u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, s početkom u 14:00 sati.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "Srebreno I"

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IDUPU "Srebreno I" koja će trajati 8 dana, od 19. do 26. veljače 2018.godine. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno. Javno izlaganje održati će se 26.veljače 2018.g. u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, s početkom u 13:00 sati>opširnije...

 

Izvješće s Javne rasprave Prijedloga IDPPDNŽ

Izvješće s Javne rasprave Prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održane od 23.siječnja do 22.veljače 2017.g. u Dubrovniku, Korčuli i Metkoviću>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Blato

Općina Blato objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu IDPPUO Blato koja će trajati 15 dana, od 30. siječnja do 13. veljače 2018.g. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati u prizemlju Doma kulture - ulaz u Općinu Blato, Trg dr.Franje Tuđmana br.4. Javno izlaganje održati će se 02.veljače 2018.g. u vijećnici Općine Blato, s početkom u 10:00 sati>opširnije...

 

Brza cesta Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik – granica s Crnom Gorom

Župan Nikola Dobroslavić sa zamjenicima Žaklinom Marević i Joškom Cebalom održao je 26.siječnja 2018.g. u Palači Ranjina, radni sastanak na temu realizacije brze ceste Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik – granica s Crnom Gorom. Na sastanku su osim dužnosnika i stručnjaka Dubrovačko-neretvanske županije, među ostalim nazočili i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima, načelnik općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli i općine Konavle Božo Lasić, predstavnici Hrvatskih cesta, Instituta IGH te drugi uključeni u ovaj projekt.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU "GZ Lokva"

Grad Korčula objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu UPU "GZ Lokva" koja će trajati 30 dana, od 29.siječnja do 28.veljače 2018.g. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 8:00 do 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčule. Javno izlaganje održati će se u srijedu 31. siječnja 2018.g. u Velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 10:00 sati>opširnije...

 

NOVOSTI 2017. godine

Novosti 2017. godine>opširnije...

 

NOVOSTI 2016. godine

Novosti 2016. godine.   >opširnije...

 

NOVOSTI 2015. godine

Novosti 2015. godine.   >opširnije...

   Login