Insert:    
Visibility:     Module:   
You are here >   NOVOSTI

 

Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Sukladno članku 31. alineji 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (djelatnost Zavoda obuhvaća osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina.   >opširnije... 

 

Radni sastanak upravnog odbora europskog projekta Coasting u Dubrovniku

U petak 12.travnja 2019. godine, održao se radni sastanak upravnog odbora europskog projekta Coasting u Dubrovniku, u hotelu Adria. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije održao je prezentaciju na temu europskog projekta “CO-EVOLVE – promicanje ko-evolucije ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma”. Sastanku su prisustvovali djelatnici Zavoda; Barbara Savin, Iva Knego, Daniel Jokić, Sanja Šaut i Nikola Karaman.  >opširnije...

 

Odluka o izradi IDPPUO Dubrovačko primorje

Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Općine Dubrovačko primorje (Sl.gl. DNŽ, br. 8/18.), Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje na 7. sjednici održanoj dana 16. listopada 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje>opširnije...

 

Odluka o izradi IDPPUO Mljet

Na temelju članka 86 stavka 3 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 33 stavka 1 točke 24 Statuta Općine Mljet (Sl.gl.Općine Mljet 1/18), po prethodno pribavljenom mišljenju o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša DNŽ,KLASA:351-01/18-01/96;URBROJ:2117/1-09/2-19-06 od 12.ožujka 2019.g. i Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš,KLASA:351-02/01-18-01/03;URBROJ:2117-03/02-19-LD-18 od 12.ožujka 2019.g., Općinsko vijeće Općine Mljet je na 19.sjednici održanoj 21.ožujka 2019.g. donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet.  >opširnije...

 

Donesene Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
Na temelju članka 109 stavka 3 i članka 113 stavak 1 Zakona o prostornom uređenju(NN 153/13, 65/17 i 114/18),suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,KLASA:350-02/18-11/47,URBROJ:531-05-1-19-5 od 27.veljače 2019.g,Mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike,Uprave za zaštitu prirode KLASA:612-07/16-58/393,URBROJ:517-05-2-3-18-32 od 27.prosinca 2018.g i Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom,KLASA:351-03/18-01/895,URBROJ:517-03-1-1-19-2 od 3 siječnja 2019.g i članka 22. Statuta DNŽ,(Sl.gl.DNŽ,br.7/09, 10/10, 3/13 i 6/18)Skupština DNŽ je na 9. sjednici, održanoj 11.ožujka 2019.g. donijela Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

 

Prvi radni sastanak - EU projekt CO-EVOLVE

19.ožujka 2019.g., djelatnici Zavoda, Barbara Savin, Daniel Jokić i Iva Knego, sudjelovali su na potpisivanju ugovora s djelatnicima DUNEA-e i izrađivačima Stručne podloge za klaster Neretvu iz tvrtke APE iz Zagreba u sklopu europskog projekta CO-EVOLVE te na prvom radnom sastanku u Zavodu za prostorno uređenje DNŽ. Cilj projekta je analizirati i pomicati ko-evoluciju ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava u turističkim obalnim mjestima suočavajući se s posljedicama klimatskih promjena i omogućavajući održiv razvoj turističkih djelatnosti, kao i sinergije s ostalim oblicima obalnog i pomorskog prostora na temelju načela Integralnog upravljanja obalnim područjem i Pomorskog prostornog planiranja.  >opširnije...

 

Seminari usavršavanja u sustavu javne nabave

Dva seminara u organizaciji Marker, obrt za informatiku i dizajn, pod temama „Najnovija praksa DKOM-a u primjeni ZJN 2016.“ i „Kriterij za odabir ponude - od dokumentacije o nabavi do izvršenja ugovora“ održali su se 13. i 14. ožujka 2019.godine u Dubrovniku, u hotelu Adria. Seminari su namijenjeni stručnom usavršavanju svih djelatnika organizacija obveznika primjene javne nabave, koji se bave postupcima jednostavne nabave ili javne nabave. Seminaru je prisustvovao djelatnik Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Hrvoje Glavor.  >opširnije...

 

EU Projekt URBAN-WASTE

U Stonu, 13. ožujka 2019.g., u organizaciji Regionalne razvojne agencije DUNEA, održan je predzadnji projektni partnerski sastanak u sklopu europskog projekta URBAN-WASTE u kojemu je sudjelovao i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije sa prezentacijom “Dubrovačko-neretvanska županija - U svjetlu održivog razvoja” o gospodarenju otpadom na području Dubrovačko-neretvanske županije s posebnim osvrtom na međuodnos istog s razvojem turizma i zaštitom kulturne i prirodne baštine.  >opširnije...

 

Edukacija ArcGIS u Dubrovniku

Edukacija s GIS alatima održana je u od 04.-06.ožujka 2019.g. u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije. Tečaj GIS održala je tvrtka Prehnit d.o.o., a obuhvaćalo je metode analize prostornih podataka, rad sa podacima i ispis kartografskih prikaza koristeći GIS alat. Tečaj su uspješno završili djelatnici Zavoda i djelatnici Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.  >opširnije...

 

Donesen IDPPUO Blato

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), te članka 28. Statuta Općine Blato (Sl.gl.Općine Blato, br. 01/18.), sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Blato (Sl.gl.Općine Blato, br. 07/16.), Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 11. sjednici održanoj po hitnom postupku dana 16. studenog 2018.g. donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato>opširnije...

 

Donesen UPU "Polačišta"

Na temelju članaka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), članka 47. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 03/18.), članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 03/18.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Polačišta" (Sl.gl. Grada Korčule, br. 05/18.), te suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:KLASA:350-02/19-13/1,URBROJ: 531-05-1-19-2 od 7.siječnja 2019.g., Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 22.siječnja 2019.g. donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Polačišta">opširnije...

 

Konferencija povodom obljetnice: 40 g. upisa Dubrovnika u UNESCO i 10 g. upisa Feste Sv. Vlaha u UNESCO

Povodom obilježavanja Dana Grada Dubrovnika i Feste Sv. Vlaha 03. veljače 2019. godine, održana je 01. veljače 2019.g. na Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku Konferencija povodom obljetnice 40 g. upisa Dubrovnika u UNESCO i 10 g. upisa Feste Sv. Vlaha u UNESCO. Predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije prisustvovali su svim izlaganjima.  >opširnije...

 

Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama - riječna kornjača
  strogo zaštićenim vrsta,
U petak, 01.veljače 2019.g., u hotelu Adria u Dubrovniku održana je 1. dionička radionica za izradu stručne podloge za prijedlog PUAP-a za riječnu kornjaču (Mauremys rivulata). Projekt izrade vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uz pomoć stručnjaka za biologiju i očuvanje slatkovodnih komjača Udruge -Hyla. Stručna podloga za plan upravljanja trebala bi biti izrađena do lipnja 2019.g. Brojni dionici iz raznih sektora sudjelovali su u grupnome radu, a na radionici je sudjelovao i djelatnik Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Karaman.  

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU Luke Ploče I1 i Strateške studije utjecaja na okoliš

Grad Ploče objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU Luke Ploče I1 i Strateške studije utjecaja na okoliš, koja će trajati 34 dana, od 21.prosinca 2018.g. do 23.siječnja 2019.g. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Grada Ploče, Jedinstveni upravi odjel, Trg kralja Tomislava 23, Ploče. Javno izlaganje održati će se 17.siječnja 2019.g. u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka ulica 2, Ploče, s početkom u 16:00 sati>opširnije...

 

NOVOSTI 2018. godine

Arhiva novosti 2018. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2017. godine

Arhiva novosti 2017. godine>opširnije...

 

NOVOSTI 2016. godine

Arhiva novosti 2016. godine.   >opširnije...

 

NOVOSTI 2015. godine

Arhiva novosti 2015. godine.   >opširnije...

   Login